GERÇEK BİLGELİK

GERÇEK BİLGELİK

İnsa­noğ­lu mev­cut yüz­yıl­da, in­ter­net­ten öğ­ren­miş ol­du­ğu sığ bil­gi­ler­le her ko­nu­da ahkam kes­me­ye baş­la­mış­tır.
Bu üst düzey makro bil­giç­lik ken­di­ni her­bo­ko­log zan­ne­den zat­la­rın ol­du­ğu bir dünya ya­rat­mış­tır.
Ağa­bey sen ne işle uğ­ra­şır­sın?
Ağa­bey ben her işi ya­pa­rım, zih­ni­ye­tin­den, in­ter­net ve go­og­le dü­şü­nür­le­ri ve bil­giç­le­ri doğ­muş­tur.
Fut­bol­dan, sa­na­ta, sa­nat­tan si­ya­se­te her şeyi bilen bu zih­ni­yet, kı­ya­fet­le­rin en gü­ze­li­ni giyip, en güzel ka­fe­ter­ya­lar­da otu­rup si­ga­ra­sı­nı tel­len­dir­mek­te, in­san­la­rın beyin hüc­re­le­ri­nin içine et­mek­te­dir­ler.
Bu bil­gi­le­rin ka­lı­cı­lı­ğı uzun sü­re­li de­ğil­dir.
Bu zih­ni­yet­te ise­niz, sa­at­lik ko­mu­nist, kısa sü­re­li is­lam­cı, kısa sü­re­li halk­çı ve kısa sü­re­li mil­li­yet­çi ola­bi­lir­si­niz.
Kar­şın­da­ki in­sa­nın ne ol­du­ğu ve ne dü­şün­dü­ğü­ne göre kendi en­tel­lek­tü­el­li­ği­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir­si­niz.
Bazen dün­ya­nın en asil ır­kı­na ait ol­du­ğu­nu his­se­dip sur­la­rı aşar, in­san­la­rı kat­man kat­man sı­nıf­lan­dı­rır­sı­nız.
Ama her soh­be­tin so­nun­da, ye­ni­den bir dünya di­zayn eder, el ele ve kar­deş­çe­si­ne tür­kü­ler söy­le­ye­rek ma­sa­dan kal­kar­sı­nız.
Bu kısa sü­re­li de­ği­şik­lik­ten ve fikir tar­ha­na­sın­dan kur­tul­man çok zaman almaz.
Çok kısa sü­re­de fab­ri­ka ayar­la­rı­na geri dö­ner­si­niz.
Çünkü ko­nuş­tuk­la­rı­nı­za sizi bile ikna et­me­miş­tir.
Çünkü böyle bir dünya yok­tur.
İnsa­nın en temel öğ­re­ti­si, hiç­bir şey bil­mi­yor­muş gibi te­mel­den baş­la­yıp, yeni öğ­ren­di­ği şey­le­ri bel­lek­te sak­la­mak için sü­rek­li tek­rar ya­pa­rak, beyin hüc­re­le­ri­nin üst epi­te­lin­de kalan sığ gö­rüş­ler­den kur­tul­mak­tır.
İnter­ne­tin fay­da­lı yön­le­ri­ni alıp, temel öğ­re­ti­ler­le şe­kil­len­di­re­ce­ği bir fikir dün­ya­sı oluş­tur­mak, geç­miş öğ­re­ti­le­ri ya­ba­na at­ma­yıp, kül­tür fi­lo­zof­la­rı­nı ve dü­şü­nür­le­ri­ni ya­şa­dı­ğı yüz­yıl­dan alıp, kendi yüz­yı­lı­mı­za monte edecek yol ve öğ­re­ti­le­ri bul­mak ve be­lir­li ko­nu­lar­da uz­man­la­şa­rak te­mel­den tü­me­va­rı­ma var­mak­tır.
Sok­ra­tes’in şu önem­li ve dik­ka­te değer sözü ile işe baş­la­mak, bence günün ka­za­nı­mı ola­cak­tır.
“Ger­çek bil­ge­lik, hiç bir şey bil­me­di­ği­ni bil­mek­te yatar.”
Sok­ra­tes
Say­gı­la­rım­la…

Prof.Dr.İNANÇ ÖZGEN

Fırat Üniversitesi

Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Yazarın Tüm Yazılarını Görmek İçin TIKLAYINIZ