DOLAR 33,0775 0.1%
EURO 36,0831 0.16%
ALTIN 2.556,98-0,16
BITCOIN 20811004,57%
Elazığ
26°

AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

 
height="132" />  
Ela­zığ’ın Maden il­çe­sin­de bu­lu­nan Se­te­ran Men­fe­zi ve Kal­ha­ne Köp­rü­sü tes­cil­len­di

Ela­zığ’ın Maden il­çe­sin­de bu­lu­nan Se­te­ran Men­fe­zi ve Kal­ha­ne Köp­rü­sü tes­cil­len­di

ABONE OL
Şub 2, 2022 08:29
Ela­zığ’ın Maden il­çe­sin­de bu­lu­nan Se­te­ran Men­fe­zi ve Kal­ha­ne Köp­rü­sü tes­cil­len­di
0

BEĞENDİM

ABONE OL
 

Ela­zığ’ın Maden il­çe­sin­de bu­lu­nan Se­te­ran Men­fe­zi ve Kal­ha­ne Köp­rü­sü, Kül­tür Var­lık­la­rı ve Mü­ze­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Ku­rul­lar Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı-Ko­ru­ma Yük­sek Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan tes­cil­len­di. Böy­le­ce Maden İlçe­sin­de­ki tes­cil­li Kül­tür Var­lı­ğı sa­yı­sı 25′ e yük­sel­di!

Konu hak­kın­da Bakır Maden Kül­tür, Tu­rizm Kal­kın­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­yın­lan­dı.

Açık­la­ma­da; “Maden İlçe­mi­zin de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı yo­lun­da ver­di­ği­miz mü­ca­de­le tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Der­nek Baş­ka­nı­mız Sn. Sü­ley­man Deniz SEY­REK, Baş­kan Yar­dım­cı­mız Sn. Eşref YIL­DIZ, Üye­le­ri­miz Sn. Dur­sun KA­RA­DENİZ ve Tur­gut YIL­DIZ’ ın yap­tı­ğı ça­lış­may­la tes­pit edi­len ve 25.03.2021 ta­ri­hin­de tes­cil baş­vu­ru­su ya­pı­lan Eski Har­put-Di­yar­be­kir Yolu ve Kral Yo­lu­nun Maden İlçe­miz sı­nır­la­rın­da bu­lu­nan köprü ve men­fez­ler hak­kın­da ilk karar 25.08.2021 ta­ri­hin­de Di­yar­ba­kır Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Bölge Ku­ru­lun­da alın­mış­tı. Ne yazık ki arzu et­me­di­ği­miz şe­kil­de Kurul olum­suz ka­rar­lar ala­rak tes­cil baş­vu­ru­su­nun büyük kıs­mı­nı red­det­miş­ti. Bunun üs­tü­ne inan­dı­ğı­mız yol­dan dön­me­ye­rek 28.10.2021 ta­ri­hin­de Kül­tür Var­lık­la­rı ve Mü­ze­ler Genel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki Ku­rul­lar Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı- Ko­ru­ma Yük­sek Ku­ru­lu­na iti­ra­zı­mı­zı yap­tık. Ko­ru­ma Yük­sek Ku­ru­lu gö­rüş­me­si­ni ya­pa­rak 2 ya­pı­nın tes­ci­li­ne karar verdi ve Bölge Ku­ru­lu­nun ka­ra­rı­nı bozdu. Bu se­vinç­li karar ile İlçe­mi­zin kül­tür var­lı­ğı sa­yı­sı 25’e, İlçe mer­ke­zi­mi­zin kül­tür var­lı­ğı sa­yı­sı 14’e yük­sel­miş­tir.
Te­men­ni­miz bun­dan son­ra­ki baş­vu­ru­la­rın ta­raf­sız ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ve şe­hir­le­re zaman kay­bet­ti­ril­me­me­si­dir!
Her şart­ta ve ko­şul­da İlçe­miz de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı için mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ği­mi­zi be­lir­tir, ko­ru­ma al­tı­na alı­nan eser­le­rin İlçe­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, Ko­ru­ma Yük­sek Ku­ru­lu­na te­şek­kür ede­riz” de­nil­di.

 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.