İkametten Hırsızlık Olayı Çözüldü

İkametten Hırsızlık Olayı Çözüldü

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, ili­miz mer­ke­zin­de bir ika­met­te mey­da­na gelen hır­sız­lık olayı çö­zül­dü.

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; “Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan, ili­miz mer­ke­zin­de bir ika­met­te mey­da­na gelen hır­sız­lık ola­yın­da 1 adet LCD Te­le­viz­yon ça­lın­ma­sı ola­yıy­la il­gi­li ola­rak, Ela­zığ Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de; söz ko­nu­su ika­met­ten hır­sız­lık ola­yı­nın şüp­he­li­si ol­du­ğu tes­pit edi­len M. Ç. (12 suç kaydı mev­cut) isim­li şahıs, be­lir­le­nen ad­re­si­ne dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır. İka­met­te ya­pı­lan ara­ma­lar­da ise hır­sız ola­yı­na konu te­le­viz­yon da ele ge­çi­ri­le­rek sa­hi­bi­ne tes­lim edil­miş­tir.
M.Ç., ta­mam­la­nan iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan sevk edil­di­ği adli mer­ci­ler­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­miş­tir” de­nil­di..