Oto­dan Hır­sız­lık Olayı Aydınlatıldı

Oto­dan Hır­sız­lık Olayı Aydınlatıldı

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri  Elazığ’da gerçekleşen bir hırsızlık olayını daha aydınlattı.

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan, bir ika­me­tin önün­de park ha­lin­de­ki ara­cın ön tam­po­nu ile far­la­rı­nı sö­kü­le­rek ça­lın­ma­sı olayı ile il­gi­li ola­rak Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de çalışma baş­la­tı­ldı.

Başlatılan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de; olayı ger­çek­leş­tir­di­ği be­lir­le­nen V.Ö. (25)  isim­li şüp­he­li şahıs takibe alındı.

Yapılan takip sonucu 4 ayrı suçtan daha sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüp­he­li şahıs, bahse konu ça­lın­tı mal­ze­me­ler­le bir­lik­te ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.

Ça­lı­nan mal­ze­me­le­rin sahibi­ne tes­lim edil­di­ği öğrenilen Oto­dan Hır­sız­lık olayı hak­kın­da tah­ki­katın devam et­tiği bildirildi.