Ku­zo­va GES Ya­pı­mı Pro­je­si İha­le­ye Çı­kı­yor

Ku­zo­va GES Ya­pı­mı Pro­je­si İha­le­ye Çı­kı­yor

Ku­zo­va böl­ge­sin­de GES ya­pı­mı pro­je­si 29 Tem­muz’da ihale edi­lecek.

Ku­zo­va pom­paj su­la­ma­sı GES ya­pı­mı 29 Tem­muz’da ihale edi­lecek. GES pro­je­si kap­sa­mın­da 4.734 hek­tar su­la­ma ala­nı­nın yük­sek pom­paj ener­ji ma­li­ye­ti azal­tı­la­cak. Bu kap­sam­da pro­je­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Ku­zo­va çift­çi­le­ri­nin öde­ye­cek­le­ri su üc­ret­le­ri önem­li öl­çü­de aza­la­cak.