SABIRSIZ ELAZIĞLI YİNE SAHNEDE

SABIRSIZ ELAZIĞLI YİNE SAHNEDE

Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı­nı açık­la­mak üzere Eski Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı ve İş İnsanı İdris Alan basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Baş­kan Alan, Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

ALAN: “DÖNEMİMİZDE SİZLERİN YAR­DI­MIY­LA, SİZLERİN DES­TEK­LERİYLE İYİ İŞLER YAP­TIK”
Baş­kan adayı İdris Alan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bil­di­ği­niz gibi daha önce çok uzun ol­ma­sa da Allah bize ili­mi­ze Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı ola­rak hiz­met et­me­yi nasip etti. Allah’a şü­kür­ler olsun Baş­kan­lık dö­ne­mi­miz­de siz­le­rin yar­dı­mıy­la, siz­le­rin des­tek­le­riy­le iyi işler yap­tık. Çok şükür bize göre iyi işler yap­tık, Ela­zığ’ın so­run­la­rı ile il­gi­li çözüm üret­tik gün­dem ya­rat­tık. Ama 2018 yı­lın­da 1 Nisan’dı üye­le­ri­mi­zin te­vec­cü­hüy­le şu anki mev­cut Baş­ka­nı­mı­za Allah Ti­ca­ret Sa­na­yi Odası Baş­kan­lı­ğı’nı nasip etti. Biz­ler ka­de­re ina­nan in­san­la­rız Allah’a iba­det etmiş in­san­la­rız Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası top­lan­tı sa­lo­nun­da yap­mış ol­du­ğu­muz ko­nuş­ma­lar­da bu arada da bir nos­tal­ji ya­pa­lım 2 Nisan 2018 yı­lın­da en son top­lan­tı­mı si­zin­le yap­mış­tım, şimdi Ha­zi­ran ayın­da 2022 yı­lın­da 4 sene sonra tek­rar bir araya gel­dik Allah’a şü­kür­ler olsun rab­bim biz­le­ri bir araya ge­tir­di, ora­da­ki ko­nuş­ma­la­rı­mı­zı da ifade et­miş­tik, an­lat­mış­tık 4 sene çok çabuk gelir geçer, mev­cut baş­ka­nı­mı­zın 23 tane pro­je­si vardı. Bu pro­je­le­ri ile il­gi­li açık­la­ma­la­rı vardı bizde Ela­zığ’ı dü­şün­dü­ğü­müz­den do­la­yı Ela­zığ’ı sev­di­ği­miz­den do­la­yı in­şal­lah bu pro­je­ler ye­ri­ne gelir te­men­ni­le­rin­de bu­lun­duk ve bunun ta­kip­çi­si ola­ca­ğı­mı­zı da ifade ettik” dedi.
ALAN: “ALLAH NASİP EDER­SE YARIM KALAN İŞİMİZİ ALMAK İÇİN TEK­RAR ADAY­LI­ĞI­MI AÇIK­LI­YO­RUM”
Baş­kan adayı İdris Alan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “4 sene geldi geçti bizde çok güzel işler ya­pa­ca­ğı dö­nem­de mev­cut baş­ka­nı­mı­zın dep­rem sü­re­ci, pan­de­mi sü­re­ci daha güzel işler ya­pa­ca­ğı bir sü­reç­te ar­ka­daş­la­rı­mız ile yap­mış ol­du­ğu­muz is­ti­şa­re­ler so­nu­cu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­na ka­yıt­lı üye­ler­le yap­mış ol­du­ğu­muz gö­rüş­me­ler so­nu­cu biz ye­ter­li gör­me­dik, mu­hak­kak oda iyi ni­ye­tiy­le bir şey­ler yap­mış­tır. Biz ye­ter­li gör­me­di­ği­miz­den do­la­yı dost­la­rı­mız ile bir araya gel­dik tek­rar karar aldık tek­rar Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­kan­lık aday­lı­ğı­nı açık­la­mak için bu­ra­da bu­lu­nu­yo­ruz. Allah nasip eder­se Ekim ve Kasım ayın­da Ela­zığ tek­rar Ti­ca­ret ve Sa­na­yi odası se­çim­le­ri ya­pı­la­cak­tır bizde eki­bi­miz­le ar­ka­daş­la­rı­mız­la de­fa­lar­ca is­ti­şa­re yap­tık siz de­ğer­li basın men­sup­la­rı ile bir­lik­te Allah nasip eder­se yarım kalan işi­mi­zi almak için tek­rar aday­lı­ğı­mı açık­lı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
SA­BIR­SIZ ELA­ZIĞ­LI
Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın, Ca­zi­be Mer­ke­zi prog­ra­mı­nın de­tay­la­rı­nı açık­la­dı­ğı bir top­lan­tı­da canlı yayın es­na­sın­da top­lan­tı­ya ka­tı­lan Ela­zığ ETSO Baş­ka­nı İdris Alan araya gi­re­rek, Ela­zığ, Ma­lat­ya ve Er­zin­can’ın da teş­vik­te 6. Böl­ge­ye geç­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni söy­le­me­si, bunun üze­ri­ne de Baş­ba­kan Yıl­dı­rım; “Sab­ret be mü­ba­rek sab­ret” : “Açık­lı­yo­ruz, hep­si­ni sı­ray­la açık­lı­yo­ruz..” Sa­bır­sız Ela­zığ’lı” sö­zü­ne mu­ha­tap ol­ma­sı, ili­mi­zi gün­de­me ge­ti­rmiş ve Ela­zığ’ın 6. Bölge teş­vik kap­sa­mı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­mıştı. Ela­zığ’da bu­gün­lerde tar­tış­ma­ların ana te­ma­sın­dan bi­ri­de bu teş­vik ya­sa­sı ve Ela­zığ’ın 6.böl­ge­den çı­ka­rı­la­rak ye­ni­den 4. böl­ge­ye dü­şü­rül­me­si­dir.