height="132" />
KA­MU­SAL ALAN­DA OKUMA SE­ANS­LA­RI

KA­MU­SAL ALAN­DA OKUMA SE­ANS­LA­RI

ABONE OL
Eki 13, 2022 10:12
KA­MU­SAL ALAN­DA OKUMA SE­ANS­LA­RI
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Anton Çehov’un Al­tın­cı koğuş ki­ta­bı­nın son say­fa­sın­da yazan bir cüm­le­nin, 1892 yı­lın­da yap­mış ol­du­ğu bir tav­si­ye­yi içer­di­ği­ni ve bu tav­si­ye­nin ne kadar doğru ve an­lam­lı ol­du­ğu­nu his­set­tim. Bunu si­zin­le pay­laş­mak is­te­dim. Çünkü mil­let ola­rak en fazla ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz ko­nu­lar­dan biri belki de. Bu tav­si­ye şu: “Ka­mu­sal alan­da okuma se­ans­la­rı ol­ma­lı.”
Evet! Bu öneri şu an en fazla ih­ti­ya­cı­mı­zın ol­du­ğu ve de­ğer­len­di­ril­me­si­nin elzem ol­du­ğu bir ge­rek­si­nim. Kü­tüp­ha­ne­le­ri­miz ye­te­rin­ce var mı? Şükür. Yok di­ye­me­yiz. İşlev­sel mi? Bence Hayır! Neden! Çünkü kü­tüp­ha­ne­ler, “Çağ­daş eser­le­rin okun­du­ğu, fikir üre­til­di­ği, fi­kir­le­rin ye­ri­ne ye­ni­si­nin ek­len­di­ği bir alan ol­mak­tan zi­ya­de, anlık ödev ge­rek­si­ni­mi­ne bi­na­en, o anın ih­ti­ya­cı­na yö­ne­lik öğ­ren­ci­ler için kul­la­nı­lan veya ders ça­lış­ma me­kâ­nı ola­rak de­ğer­len­di­ri­len be­to­nar­me ya­pı­lar­dır.” Kü­tüp­ha­ne­ler; me­kâ­nın me­zar­lık ses­siz­li­ğin­den fay­da­lan­mak için kul­la­nı­lan ölü me­kân­lar­dan öteye git­mi­yor. Di­ji­tal çağda her­kes is­te­di­ği eser­le­re in­ter­net üze­rin­den ula­şı­lı­yor ma­sa­lı ise sa­de­ce ken­di­mi­zi kan­dır­dı­ğı­mız ma­sal­lar­dan bir­ka­çı. Uzağa git­me­ye gerek yok, yak­la­şık 30 yıl önce ev­le­rin kü­tüp­ha­ne­le­ri daha zen­gin, aile bi­rey­le­rin­de kitap oku­yan, an­sik­lo­pe­di ka­rış­tı­ran daha çok, kül­tür­lü insan sa­yı­sı daha da faz­lay­dı. Şimdi ki durum içler acısı. Bir tane roman, de­ne­me, öykü ki­ta­bı bi­tir­me­den do­la­şan mü­hen­dis, dok­tor ve hatta öğ­ret­men var. So­nu­muz ne­re­ye gi­di­yor? Po­pü­ler kül­tü­rün yoz­laş­tır­dı­ğı bir Nesil’e doğru gi­di­yor. Ası­mın nesli mi? Oda ne? Meh­met Akif Ersoy ne demiş:
“Asım’ın nesli di­yor­dum ya, ne­sil­miş ger­çek
İşte çiğ­net­me­di na­mu­su­nu, çiğ­net­me­yecek.”
“İşte bu nes­lin kay­bol­ma­ya yüz tut­tu­ğu yaş­ta­yız. Hey hat! Titre! Ken­di­ne gelir misin? Bi­lin­mez! De­va­sa ca­mi­ler inşa et­mek­le bu iş çö­zü­lür mü? Çö­zül­mez! Az kaldı! Et­ra­fı­mız küf­far­la dolu, Bi­len­di­ler! Unut­ma ki küçük bir sar­sın­tı­da bo­ğa­zı­mı­za ke­lep­çe ta­ka­cak­lar. “ Kar­nı­mız bir şe­kil­de doyar. Aç kal­ma­yız. Ama ru­hu­muz doy­maz­sa, bil ki dünya yu­var­lak de­ğil­dir”.
Bu ne­den­le tek çözüm, bi­linç­li insan pro­fi­li­ni ye­ni­den inşa etmek. Du­rak­la­ra, has­ta­ne­le­re, met­ro­la­ra, tren gar­la­rı­na, pos­ta­ne­le­re ki­tap­lık­lar ku­ra­lım. Bı­ra­kın yere iz­ma­rit ata­cak­la­rı­na, ki­tap­la­rı at­sın­lar. Yırt­sın­lar, par­ça­la­sın­lar, ama oku­sun­lar. Özel sek­tö­re, büyük fir­ma­la­ra kü­tüp­ha­ne ve okuma se­an­sı şartı ge­ti­re­lim. Hatta hü­kü­me­tin yap­tı­ğı en güzel iş­ler­den biri, okul ki­tap­la­rı­nı üc­ret­siz da­ğıt­ma­nın ya­nın­da, dev­let des­tek­li özel sek­tör­le­re kitap ve kü­tüp­ha­ne des­te­ği ve­re­lim. Kötü mü olur?
Çehov ne kadar doğru söy­le­miş­sin. “Ka­mu­sal alan­la­ra, iş­lev­sel okuma sa­lon­la­rı tesis et­me­nin yanı sıra, günde be­lir­li sa­at­le­ri zo­run­lu kitap oku­ma­ya ayır­ma­lı, okul­lar­da üni­ver­si­te­ler­de ve­ril­me­ye­ni ka­mu­sal alan­lar­da ver­me­li­dir.”
Say­gı­la­rım­la.

Prof.Dr.İNANÇ ÖZGEN

Fırat Üniversitesi

Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Yazarın Tüm Yazılarını Görmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.