height="132" />
Yeni Nesil Köy Enstitüleri – 1

Yeni Nesil Köy Enstitüleri – 1

ABONE OL
May 13, 2023 17:16
Yeni Nesil Köy Enstitüleri – 1
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ta­rım­da di­ji­tal dö­nü­şüm ye­ter­li mi? Hayır! Ye­ter­li değil. Di­ji­tal dö­nü­şü­mün ta­rım­sal alt ya­pı­sı, bir­lik­te ve kol­lek­tif üre­tim mo­de­li ile hayat bu­la­cak­tır.
Kol­lek­tif üre­ti­min yıl­lar önce yerel de önem­li uy­gu­la­ma­la­rı söz ko­nu­suy­du. Geç­miş­te lko­kul öğ­ret­me­ni ye­tiş­tir­mek üzere 17 Nisan 1940 ta­rih­li ve 3803 sa­yı­lı yasa ile açı­lan Köy ens­ti­tü­le­ri Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hasan Âli Yücel ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len, özgü bir eği­tim mo­de­liy­di.
Kır­sal böl­ge­le­rin top­lum yaşam mer­ke­zi ha­li­ne gel­me­si­ni sa­vu­nan köy ens­ti­tü­le­rin­de bir­çok fikir in­sa­nı ye­tiş­ti.
Bu ens­ti­tü­ler­de mo­dern bil­gi­le­rin ya­nın­da ta­rım­sal bil­gi­ler­de öğ­re­til­di. Her köy ens­ti­tü­sü­nün ken­di­ne ait üre­tim yap­tı­ğı bah­çe­si, tar­la­sı, arı ko­van­la­rı bu­lun­mak­tay­dı.
Bu okul­lar; bugün bak­te­ri gibi ço­ğa­lan ve va­sıf­sız Zi­ra­at mü­hen­di­si ye­tiş­tir­mek­ten öteye git­me­yen bir­çok Zi­ra­at fa­kül­te­sin­den çok daha fazla araş­tır­ma ve uy­gu­la­ma im­ka­nı­na sa­hip­ti.
Bu ens­ti­tü­ler­de ye­ti­şen ki­şi­ler ede­bi­yat­tan mü­zi­ğe bir­çok alan­da önem­li bil­gi­ler­de ka­zan­dı­lar. Bu ens­ti­tü­le­ri tek parti ik­ti­da­rı­nın aç­tı­ğı, kendi ide­olo­ji­sin­de insan ye­tiş­ti­ri­yor şek­lin­de­ki yak­la­şım­lar­la ma­ale­sef 1954 yı­lın­da ka­pa­tıl­ma­sı ile ta­rım­sal eği­tim ala­nın­da önem­li bir boş­luk doğ­muş­tur.
Bu ens­ti­tü­ler­de ye­ti­şen ki­şi­ler Dünya kla­sik­le­ri­ni oku­yor, müzik aleti ça­lı­yor, aynı za­man­da ta­rım­sal bil­gi­le­ri ye­rin­de öğ­re­ni­yor­du. 1940-1950’li yıl­lar­da kır­sal­da olu­şan bu bi­linç, ma­ale­sef son­ra­ki yıl­lar­da ye­ri­ni top­lum­dan uzak eği­tim mo­del­le­ri­ne terk etti. Zi­ra­at üze­ri­ne eği­tim veren Lise dengi okul­la­rın sa­yı­sı­nın azal­ma­sı,
Yök ta­ra­fın­dan açı­lan iki yıl­lık ta­rım­sal öğ­re­ti­me yö­ne­lik MYO ve po­pu­list yak­la­şım­lar­la açı­lan içi boş Zi­ra­at ve Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­le­rin­den mezun olan öğ­ren­ci­le­rin ye­ter­siz­li­ği üre­tim­de gün geç­tik­çe kan kay­be­den bir ülke ol­ma­mı­za katkı yap­mış­tır.
Yeni nesil köy ens­ti­tü­sü kav­ra­mın­da kı­sa­ca şun­lar aci­len ya­pıl­ma­lı­dır. İşlev­sel­li­ği ve üre­tim kat­kı­sı ol­ma­yan Zi­ra­at ve Vet­re­iner fa­kül­te­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı, Ta­rım­sal eği­ti­min or­ta­okul dü­ze­yi­ne in­di­ril­me­si ve di­rekt kır­sal­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si, bu okul­lar­dan mezun olan­la­rın iş ga­ran­ti­si­nin ol­ma­sı.
Dev­let­te atıl olan ve sa­de­ce evrak me­mur­lu­ğu­na zor­la­nan Zi­ra­at mü­hen­dis­le­rin bu okul­lar­da eğit­men ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si. Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin bu okul­lar­dan mezun olan­la­ra ki­ra­lan­ma­sı, yurt dı­şın­da eği­tim alan eğit­men­le­rin hay­van ve bitki ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de bi­re­bir bu öğ­ren­ci­ler­le il­gi­le­ne­rek ya­ban­cı dilde eği­tim veren Zi­ra­at ve Ve­te­ri­ner fa­kül­te­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­me­si.
Bitki ıs­la­hı ens­ti­tü­le­ri­nin iş­lev­sel­leş­ti­ri­le­rek, bu ens­ti­tü­ler­de bu öğ­ren­ci­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si ve yeni çeşit ıs­la­hı yapan öğ­ren­ci­le­rin ödül­len­di­ril­me­si. Ta­rım­sal öğ­re­tim veren or­ta­okul ve li­se­ler de kır­sal ile bağ­lan­tı­sı olan öğ­ren­ci­le­rin alın­ma­sı. Üre­ti­me di­rekt ka­tı­la­rak okul­la­rı­nın ge­li­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı­nın sağ­la­nıl­ma­sı. Ta­rım­da bi­yo­tek­no­lo­ji Li­se­si, Ta­rım­da Zirai Mü­ca­de­le Li­se­le­ri, Ta­rım­da Hay­van­cı­lık Li­se­le­ri­nin ku­rul­ma­sı.
Bu li­se­ler­de sa­de­ce ta­rım­sal bil­gi­nin değil. öğ­ren­ci­nin ta­le­bi­ne göre dil, kül­tür ve sa­na­ta yö­ne­lik branş­lar­da da eği­tim­le­rin ve­ril­me­si kısa va­de­de ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar­dır.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.