DOLAR 31,1868 0.13%
EURO 33,7451 -0.21%
ALTIN 2.030,87-0,09
BITCOIN 18484894,83%
Elazığ

AÇIK

13:22

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Bağımsız Milletvekili Adayı Yasemin Açık, “Kadın Dayanışması” Programına Katıldı
19 okunma

Bağımsız Milletvekili Adayı Yasemin Açık, “Kadın Dayanışması” Programına Katıldı

ABONE OL
Nis 30, 2023 14:33
Bağımsız Milletvekili Adayı Yasemin Açık, “Kadın Dayanışması” Programına Katıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Gö­nül­lü Ka­dın­lar Plat­for­mu ta­ra­fın­dan Ela­zığ’ın Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li Adayı Prof. Dr. Ya­se­min Açık için “Kadın Da­ya­nış­ma­sı” prog­ra­mı dü­zen­len­di. Ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da büyük bir coşku ya­şa­nır­ken Prof. Dr. Ya­se­min Açık, da­ki­ka­lar­ca ayak­ta al­kış­lan­dı.
Ela­zığ Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li Adayı Prof. Dr. Ya­se­min Açık, Gö­nül­lü Ka­dın­lar Plat­for­mu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Kadın Da­ya­nış­ma­sı” prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. Yıl­lar­ca des­tek sağ­la­dı­ğı ve bir­lik­te yol yü­rü­dü­ğü Ela­zığ­lı ka­dın­lar Prof. Dr. Ya­se­min Açık’ı sevgi se­liy­le kar­şı­la­dı.
Gö­nül­lü Ka­dın­lar Plat­for­mu adına söz alan Eği­tim­ci Çiğ­dem Ars­lan­mir­za, “Ela­zığ’ın ab­la­sı Tür­ki­ye’nin Ya­se­min ab­la­sı ola­cak. Ce­sa­re­ti, dik du­ru­şu, pro­je­le­ri ya­tı­rım­la­rı, mü­te­va­zi du­ru­şu, azmi ile gö­nül­le­ri­miz­de açıp dal budak açtı” dedi.
Ka­dın­la­ra ses­le­nen Ba­ğım­sız Aday Prof. Dr. Ya­se­min Açık, “Bugün ken­di­mi çok güçlü his­se­di­yo­rum. Bugün beni her zaman canı gö­nül­den des­tek­le­yen ba­cı­la­rım­la, ab­la­la­rım­la, kar­deş­le­rim­le gurur du­yu­ru­yo­rum. Bugün her biri ba­şa­rı hi­ka­ye­si yaz­mış, ça­lı­şan, üre­ten, anne, eş, kar­deş, bacı olan ve her ko­şul­da bu top­lu­mun mi­ma­rı olan ka­dın­lar­la gurur du­yu­yo­rum” dedi.
Hep bir ağız­dan “Ela­zığ se­nin­le gurur du­yu­yor” slo­gan­la­rı atan ka­dın­la­ra hi­ta­bı­nı sür­dü­ren Prof. Dr. Açık, “Biz bugün siz­ler­le ilk kez bu­luş­mu­yo­ruz. Biz si­zin­le Ela­zığ iş ka­dın­la­rı der­ne­ğin­de bir­lik­te ça­lış­tık, biz si­zin­le ha­nı­me­li göz nuru pro­je­si­ni yap­tık, biz si­zin­le güç bir­li­ği pro­je­si­ni yap­tık. Biz si­zin­le ka­dın­la­rın çok yönlü güç­len­di­ril­me­si için yı­ğın­la proje yap­tık, bir­lik­te emek ver­dik. Biz si­zin­le çar­şı­da pa­zar­da if­tar­da bay­ram­da ko­ro­na­da dep­rem­de bir­lik­te ha­re­ket ettik. Biz biz si­zin­le bu şe­hir­de ya­şa­dık, bü­yü­dük, ça­lış­tık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Hem­şe­ri­le­ri­nin teş­vik­le­ri ile si­ya­se­te gir­di­ği­ni ifade eden Ela­zığ’ın Ba­ğım­sız Adayı Prof. Dr. Ya­se­min Açık, “Siz­ler her zaman te­ma­yül­de, an­ket­ler­de Ya­se­min Açık’ı bi­rin­ci yap­tı­nız. Ama kıs­met de­ğil­miş, kıs­met bu­gü­ney­miş. Bi­li­yor­su­nuz se­çim­ler­de ka­dın­la­ra lis­te­le­rin so­nun­da sırf kadın ko­ta­sı ve­ril­mek için yer ve­ri­li­yor. Biz kota is­te­mi­yo­ruz, top­lu­mun ya­rı­sı­nı oluş­tu­ran ka­dın­la­rın, seçme ve se­çil­me hak­kı­nı eşit dü­zey­de kul­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Çünkü biz ka­dın­lar zaten emek verip ba­şa­rı­rız, o ne­den­le mut­la­ka ili­mi­zin mil­let­ve­ki­li aday lis­te­sin­de hem de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de tem­sil oran­la­rı­nın art­ma­sı ge­re­ki­yor. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te siz­le­rin des­te­ği ile siz­ler için koşan mü­ca­de­le eden bir kadın mil­let­ve­ki­li­niz ola­cak. Bi­li­yo­rum ki siz­ler bu top­lan­tı­dan sonra her bi­ri­niz ya­kın­la­rı­nı­zı, ak­ra­ba­la­rı­nı­zı ara­ya­cak­sı­nız ve benim için des­tek is­te­ye­cek­si­niz. Beni güçlü bir şe­kil­de mec­li­se gön­de­rin ki, tüm Tür­ki­ye, Ela­zığ ka­dın­la­rı­nın se­si­ni duy­sun” dedi.
Ka­dın­la­rın coş­ku­su ile ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­ren Prof. Dr. Açık, “Beni des­tek­le­yin bana gü­ve­nin benim alnım açık, başım dik, ben Ela­zığ’ın tem­sil­ci­si ola­ca­ğım. Benim bugün her şey­den çok sizin des­te­ği­ni­ze, du­anı­za ih­ti­ya­cım var. Bi­li­yor­su­nuz ki, bu ba­cı­nız Ela­zığ’da doğdu, ya­tı­rım­la­rı­nı Ela­zığ’da yaptı, aka­de­mik ça­lış­ma­la­rı­nı Ela­zığ’da ta­mam­la­dı. Bun­dan sonra si­ya­si ça­lış­ma­la­rı­nı da Ela­zığ’da siz­le­rin des­te­ği ile daha güçlü bir şe­kil­de sür­dü­recek. Ben Ela­zığ ka­dın­la­rı­nın so­run­la­rı­nı bi­li­yo­rum, bu­nun­la il­gi­li çok ça­lış­ma yap­tım. Hep bir­lik­te ortak akıl­la ka­dın­la­rın ya­şa­mı­nın her ala­nın­da daha etkin ve yet­kin yer al­ma­sı için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Üc­ret­siz çocuk bakım ev­le­ri aç­tı­ra­ca­ğız. Ka­dın­la­rın is­tih­da­mı­nı ve gi­ri­şim­ci ka­dın­la­rın ya­tı­rım­la­rı­nı des­tek­le­ye­ce­ğiz. Ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı çı­ka­ca­ğız. Her kar­de­şi­min derdi benim der­dim. Ela­zığ benim sev­dam, ben her ko­şul­da Ela­zığ’ın ve Ela­zığ­lı­la­rın, ka­dın­la­rın, genç­le­rin, hem­şe­ri­le­ri­min ya­nın­da ola­ca­ğım. Geç­miş­te de bu­ra­da oldum, ge­le­cek­te bu­ra­da ola­ca­ğım bu can bu beden de ol­du­ğu sü­re­ce ben si­zin­le bir­lik­te ola­ca­ğım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
PROF. DR. AÇIK TE­MAS­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR
Gün boyu zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­ren Prof. Dr. Ya­se­min Açık, Ela­zığ Bin­göl­lü­ler Der­ne­ği’ni zi­ya­ret ede­rek, Der­nek Baş­ka­nı Ali Barh­tur­muş ve der­nek üye­le­rin­den des­tek is­te­di.
Prof. Açık ar­dın­dan da Siv­ri­ce­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Çetin Özmen ve der­nek üye­le­riy­le bir araya geldi. Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nı din­le­me­ye gay­ret gös­te­ren Prof. Dr. Ya­se­min Açık, Ela­zığ Mu­si­ki Kon­ser­va­tu­ar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hakan Çağ­la­yan ve yö­ne­ti­mi ile de bir araya ge­le­rek, şeh­rin kül­tü­rü ve mü­zi­ği ile il­gi­li bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar. Açık’ın son du­ra­ğı ise Ela­zığ Mü­te­ah­hit­ler Der­ne­ği oldu. Prof. Dr. Ya­se­min Açık yap­tı­ğı her zi­ya­ret­te il­giy­le kar­şı­lan­dı.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Anketler

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SİZCE KİM OLUR?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.