ELAZIĞ’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

ELAZIĞ’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

Ela­zığ’da da 19 Eylül Ga­zi­ler Günü do­la­yı­sıy­la resmi tören dü­zen­len­di. Ela­zığ Va­li­li­ği önün­de dü­zen­le­nen tö­ren­de Ata­türk Anıtı’na çe­lenk ko­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı okun­du. İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan ise tören son buldu.
Tö­re­ne, Vali Ömer To­ra­man, CHP Ela­zığ Mil­let­ve­ki­li Gür­sel Erol, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı, 8.​Ko­lor­du Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Tamer Atay, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Murat Evren, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Ka­ri­şit, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Sel, Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Ela­zığ Şube Baş­ka­nı Meh­met Namık Bulu, ga­zi­ler, as­ke­ri per­so­nel ve em­ni­yet men­sup­la­rı ka­tıl­dı.
Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Ela­zığ Şube Baş­ka­nı Meh­met Namık Bulut bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Zafer gün­le­ri­ne ve bu za­fer­le­rin kah­ra­man­la­rı­na layık ol­duk­la­rı değer her zaman her yerde ve­ril­me­li­dir. Şehit ve gazi, Türk top­lu­mu­nun ortak de­ğer­le­ri­dir. Aziz şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­mi her zaman, her yerde ha­tır­lan­ma­lı­dır. Şehit ve ga­zi­ye olan il­gi­siz­lik şanlı ta­ri­hi­miz­le olan bağı ko­pa­rır. Şehit ve ga­zi­ye en büyük övgü, büyük önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ril­miş­tir. Ata­türk, şehit ve ga­zi­le­re ve­ril­me­si ge­re­ken önemi, ‘Türk ta­ri­hi­ne altın say­fa­lar yaz­dı­ran ga­zi­le­ri­miz ile şe­hit­le­ri­mi­zin ha­tı­ra­la­rı­nı yü­celt­mek, on­la­ra olan min­net ve şük­ran duy­gu­la­rı­mı­zı ifade etmek milli bir gö­rev­dir’ söz­le­ri ile or­ta­ya koy­mak­ta­dır” dedi.