DOLAR 31,1888 0.14%
EURO 33,7166 -0.31%
ALTIN 2.031,14-0,08
BITCOIN 18427504,78%
Elazığ

AÇIK

13:22

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Ela­zığ’da Dev Ka­zan­lar İftar Ye­mek­le­ri İçin Kay­nı­yor
17 okunma

Ela­zığ’da Dev Ka­zan­lar İftar Ye­mek­le­ri İçin Kay­nı­yor

ABONE OL
Nis 26, 2022 15:50
Ela­zığ’da Dev Ka­zan­lar İftar Ye­mek­le­ri İçin Kay­nı­yor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ela­zığ Be­le­di­ye­si her gün 2 bin 300 ki­şi­lik 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı ha­zır­la­ya­rak va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne tes­lim edi­yor.

Ra­ma­zan ayın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re her ilde ol­du­ğu gibi Ela­zığ’da da des­tek olu­nu­yor. Bu çer­çe­ve­de Ela­zığ Be­le­di­ye­si Hayır Çar­şı­sı mut­fa­ğın­da aş­çı­lar ta­ra­fın­dan her gün 2 bin 300 ki­şi­ye ye­tecek kadar 3 çeşit yemek ya­pı­lı­yor. Aş­çı­la­rın sa­bah­tan baş­la­dı­ğı me­sa­ide ha­zır­la­nan ye­mek­ler, iftar saati yak­laş­ma­ya baş­la­dı­ğın­da pres­li ma­ki­ne­ler­de sıcak ve hij­ye­nik ola­rak pa­ket­le­ni­yor. Özen­le pa­ket­le­nen 3 çeşit yemek, ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­rin ka­pı­la­rı­na kadar ulaş­tı­rı­la­rak ken­di­le­ri­ne tes­lim edi­li­yor. Yemek da­ğı­tı­mın­da özel­lik­le yaşlı, en­gel­li, yal­nız ve ih­ti­ya­cı bu­lu­nan aile­le­re ön­ce­lik ve­ri­li­yor.

2 BİN 300 KİŞİYE SICAK YEMEK ULAŞ­TI­RI­LI­YOR

Ela­zığ Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nazif Bil­gi­noğ­lu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı’nın gönül be­le­di­ye­ci­li­ği çer­çe­ve­sin­de sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şıy­la devam eden ve sü­rek­li hiz­met veren Hayır Çar­şı­sı­nın Ra­ma­zan ayı iti­ba­riy­le hiz­met ka­pa­si­te­si­ni art­tı­ra­rak in­san­la­rın gön­lü­ne ve ih­ti­yaç­la­rı­na cevap ve­recek şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­na devam et­ti­ği­ni söy­le­di. Bil­gi­noğ­lu, “Bu çer­çe­ve­de mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de ra­ma­za­nın hayrı ve be­re­ke­tiy­le bir­lik­te ön­ce­sin­de de devam eden özel­lik­le yaşlı, en­gel­li ve ba­kı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ne sıcak ye­me­ği biz­zat gö­tü­re­rek bir hiz­met an­la­yı­şı oluş­tur­muş­tur. Şu anda da bu hiz­met an­la­yı­şı­mı­zı çok ciddi ma­na­da ra­ma­zan ayın­da yük­sel­te­rek 2 bin 300 ci­va­rın­da sıcak ye­me­ği­mi­zi va­tan­daş­la­rı­mı­za ikram ede­rek hiz­met ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bunun yanı be­le­di­ye­mi­zin ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan ikram pa­ket­le­ri­ni va­tan­daş­la­rı­mı­za ulaş­tır­mak için bir gay­ret sarf edil­mek­te­dir. Bütün bu ça­lış­ma­lar hem ra­ma­zan aynın hayrı ve be­re­ke­tiy­le hem de in­san­la­rı­mı­zın gön­lü­ne gi­re­bil­mek­tir. Baş­ka­nı­mız Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı’nın gönül be­le­di­ye­ci­li­ği viz­yo­nuy­la ça­lış­ma­la­ra hızla devam edil­mek­te­dir. Bu ça­lış­ma­lar içe­ri­sin­de özel­lik­le be­le­di­ye­mi­zin bütün ça­lı­şan­la­rı da dahil olmak üzere Kül­tür ve Sos­yal İşleri Mü­dür­lü­ğü­müz bu pro­je­nin ça­lış­ma­sı­nı ve or­ga­ni­ze­si­ni ge­tir­di­ği için de te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Anketler

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI SİZCE KİM OLUR?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.