U12 Su­to­pu Maç­la­rın­da Ela­zığ Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Fi­nal­le­rde

U12 Su­to­pu Maç­la­rın­da Ela­zığ Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü  Fi­nal­le­rde

Su­to­pu Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve 4 gün sü­recek olan U12 Su­to­pu Fes­ti­va­li, bu yıl Kay­se­ri’de ya­pı­lı­yor.

Küçük yaş gru­bu­na su topu spo­ru­nu ta­nıt­mak ve ta­ba­na yay­mak, aynı za­man­da küçük yaş­ta­ki ço­cuk­la­rı bu spora ka­zan­dır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen ve Top­lam 10 ilden 13 takım ve 130 spor­cu­nun ka­tıl­dı­ğı mü­sa­ba­ka­lar 4 gün sü­recek.
7 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­yan ve 10 Nisan ta­rih­le­ri­ne kadar devam edecek olan U12 Su­to­pu Maç­la­rın­da Ela­zığ Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü yap­mış ol­du­ğu 3 ma­çı­nı da ka­za­na­rak fi­nal­le­re çık­ma­yı ga­ran­ti­le­di.
Pazar günü oy­na­na­cak final maç­la­rıy­la sona erecek olan fes­ti­val­de ilk 3 ta­kı­ma kupa ve ma­dal­ya tak­dim edi­lecek.