Sı­nav­da 1 Net Ya­pan­lar Dahi Üni­ver­si­te­li Ola­bi­lecek. Peki, Bu Karar Neden Alındı?

Sı­nav­da 1 Net Ya­pan­lar Dahi Üni­ver­si­te­li Ola­bi­lecek. Peki, Bu Karar Neden Alındı?

2022 Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı’ndan (YKS) iti­ba­ren ön li­sans ve li­sans prog­ram­la­rı­nı ter­cih­te 150 ve 180 olan Temel Ye­ter­li­lik Testi (TYT) ve Alan Ye­ter­li­lik Testi (AYT) baraj puanı uy­gu­la­ma­sı­nın kal­dı­rıl­ma­sıy­la, sı­nav­da 1 net ya­pan­lar dahi üni­ver­si­te­li ola­bi­lecek.

Es­ki­den ter­cih ya­pa­bil­mek için 15 net çı­kar­mak ge­re­ki­yor­du.

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu’nun (YÖK) dün açık­la­dı­ğı de­ği­şik­li­ğe göre baraj uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rı­lır­ken TYT sınav pu­anı­nın he­sap­lan­ma­sı için temel ma­te­ma­tik testi veya Türk­çe tes­tin­den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uy­gu­lan­ma­ya devam edecek.

TYT puanı ol­ma­yan veya TYT puanı he­sap­lan­ma­yan aday­la­rın, AYT ve/veya YDT’ye gir­miş ol­sa­lar da SAY, SÖZ, EA ve DİL pu­an­la­rı he­sap­lan­ma­ya­cak.

SAY, SÖZ ve EA puan tü­rün­de­ki sınav pu­an­la­rı­nın he­sap­lan­ma­sı için ge­rek­li olan il­gi­li puan tü­rü­ne iliş­kin AYT’deki iki tes­tin en az bi­rin­den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan tü­rün­de­ki sınav pu­anı­nın he­sap­lan­ma­sı için ge­rek­li olan ya­ban­cı dil tes­tin­den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uy­gu­lan­ma­ya devam edecek.

Karar neden alın­dı?

Yeni dü­zen­le­me­de 0,5 ham puan ku­ra­lı­nı TYT, AYT ve YDT’de ye­ri­ne ge­ti­ren­le­rin pu­an­la­rı he­sap­la­na­cak ve bun­la­rın üs­tü­ne 0,12 ile çar­pı­la­cak or­ta­öğ­re­tim ba­şa­rı puanı ek­le­necek.

Yeni sis­tem­de, TYT’de yarım net çı­ka­ran ön li­sans prog­ram­la­rı­nı ter­cih ede­bi­le­cek­ken, AYT’de iki test­ten bi­rin­den yarım net alan li­sans prog­ram­la­rı­nı ter­cih ede­bi­lecek.

Ba­şa­rı­sız tablo

Bu ka­ra­rın al­tın­da hem sı­nav­lar­da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı göz önün­den kal­dır­mak hem de başta KKTC olmak üzere vakıf üni­ver­si­te­le­rin­de boş kalan kon­ten­jan­la­rın dol­ma­sı­nı sağ­la­mak ya da genç­ler­den oy alma dü­şün­ce­si ola­bi­le­ce­ği­ni ifade eden Kap­lan’ın ana­li­zi özet­le şöyle:

“AYT ve TYT top­lam 1 net çı­ka­ran bir aday li­sans prog­ram­la­rı­nı ter­cih ede­bi­lecek. Yani 1 net ile fen-fen ede­bi­yat fa­kül­te­le­ri­nin fizik, kimya, bi­yo­lo­ji gibi bö­lüm­le­re yer­le­şe­bi­lecek. Ge­le­cek­te de pe­da­go­jik for­mas­yon ile bu aday­la­rı öğ­ret­men ola­rak sı­nıf­lar­da gö­re­bi­le­ce­ğiz.

Ba­şa­rı­sız­lık der­ken so­nuç­la­ra ba­ka­lım:

2021 YKS is­ta­tis­tik­le­ri eği­tim­de­ki tab­lo­yu göz­ler önüne ser­miş­ti ki, bu ra­kam­lar son üç yılın en kötü so­nuç­la­rıy­dı. YKS’nin ilk otu­ru­mu TYT in­ce­len­di­ğin­de sı­na­va giren 2,4 mil­yon aday­dan 789 bin 748’i 150 puan ba­ra­jı­nı aşa­ma­dı. 120 so­ru­da 15 net­le­ri ol­ma­dı­ğı için elen­di­ler. Bu sayı 2020 yı­lın­da 550 bin 496, 2019’da ise 628 bin 796’ydı.

2021 YKS so­nuç­la­rın­da AYT’deyse, TYT’ye giren ve sı­na­vı ge­çer­li sa­yı­lan­lar­dan 1 mil­yon 285 bin 525’i 180 puan ba­ra­jı­nı aşa­ma­dı ve pu­an­la­rı he­sap­lan­ma­dı.

Ba­raj­lar kal­dı­rıl­dı­ğı için biz 2022 yı­lın­da işte eği­tim­de bu tab­lo­yu gör­me­miş ola­ca­ğız.

Acaba YÖK’ün ger­çek amacı bu tab­lo­dan ‘ül­ke­yi kur­tar­mak’ ola­bi­lir mi?

YÖK, hukuk, mi­mar­lık, mü­hen­dis­lik, tıp, diş he­kim­li­ği, ec­za­cı­lık, öğ­ret­men­lik gibi alan­lar­da ba­şa­rı sı­ra­sı ba­ra­jı­nı sür­dü­rü­yor. Yani bu bö­lüm­le­ri ko­ru­muş olu­yor ama diğer bö­lüm­ler için en ufak bir en­di­şe duy­mu­yor.

Bu arada özel ye­te­nek için ge­re­ken TYT’de 150 puan şartı da artık yok. Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı ken­di­le­ri kaç pu­an­dan öğ­ren­ci­nin baş­vu­ra­bi­le­ce­ği­ni be­lir­le­yecek.

TYT’de 200 puan alan­la­rın bu puanı iki yıl kul­lan­ma­la­rı da bu yıl son bu­lu­yor. 2023 yı­lın­da artık bu uy­gu­lan­ma­ya­cak.

Bu arada TYT’de sınav sü­re­si­nin 30 da­ki­ka ar­tı­rıl­dı­ğı­nı da ha­tır­la­ta­lım.

YKS özeti:

Baraj yok, hele paran varsa üni­ver­si­te­li ol­ma­nın önün­de engel yok. Yeter ki sı­na­va geç kalma. Çünkü 15 da­ki­ka ku­ra­lı du­ru­yor.”