Elazığ DEVA Par­ti­si’nden Elekt­rik Fa­tu­ra­la­rı­na Tepki Yü­rü­yüşü

Elazığ DEVA Par­ti­si’nden Elekt­rik Fa­tu­ra­la­rı­na Tepki Yü­rü­yüşü

DEVA Par­ti­si Elazığ İl temsilciliği , Elekt­rik fa­tu­ra­la­rı­na tepki ola­rak yü­rü­yüş dü­zen­le­di. Deva Partisi Elazığ İl Baş­ka­nı Mehmet Kan­gal Baş­kan­lı­ğın­da üye­ler parti bi­na­la­rı­nın önün­den öğ­ret­me­ne­vi önüne kadar ha­zır­la­nan pan­kart­lar­la yü­rü­ye­rek gelen fa­tu­ra­la­ra tepki gös­ter­di.

DEVA Par­ti­si Elazığ İl Baş­ka­nı Meh­met Kan­gal elektriğe ya­pı­lan zam­la­rın aci­len geri çe­kil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söyledi. Elazığ Öğ­ret­me­ne­vi önün­de son bulan yü­rü­yü­şün ar­dın­dan DEVA Par­ti­si İl Baş­ka­nı Kan­gal, basın açık­la­ma­sı yaptı. Kan­gal, gelen fa­tu­ra­lar ile es­na­fın ke­penk ka­pa­ta­cak du­ru­ma gel­di­ği­ni söy­le­di.

Ela­zığ Deva Par­ti­si İl Baş­ka­nı Av. Meh­met Kan­gal, yaptığı açıklamada “Ül­ke­mi­zin ta­ma­mı­nı il­gi­len­di­ren, her ha­ne­yi, her iş ye­ri­ni et­ki­le­yen elekt­rik fi­yat­la­rın­da­ki artış, hayat stan­dart­la­rı­mı­zı ve ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri­mi­zi de­rin­den et­ki­le­miş­tir. Daha önce gö­rül­me­miş oran­da gelen elekt­rik zam­la­rı ne­de­niy­le, hal­kı­mız ve iş­let­me­ler, fa­tu­ra­la­rı­nı öde­ye­mez du­ru­ma gel­miş, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız ka­zanç­la­rı­nın büyük bir kıs­mı­nı bu­ra­ya ak­tar­mak zo­run­da kal­mış, es­naf­la­rı­mız öde­dik­le­ri ki­ra­dan daha yük­sek elekt­rik fa­tu­ra­sı ile karşı kar­şı­ya kal­mış­tır.

Ev­ler­de or­ta­la­ma 200-300 lira gelen fa­tu­ra­lar artık 1000 li­ra­dan aşağı gel­me­mek­te­dir. İş yer­le­rin­de ise bu mik­tar, akıl almaz se­vi­ye­le­re ulaş­mış­tır. Zaten enf­las­yon kar­şı­sın­da ezi­len, ürün ma­li­yet­le­ri­ni kar­şı­la­ya­ma­yan es­na­fı­mız, bu zam­lar­dan sonra ke­penk ka­pat­ma ris­kiy­le karşı kar­şı­ya­dır. Elekt­rik­te, ta­ri­fe­li uy­gu­la­ma­nın dar ge­lir­li­yi ko­ru­mak ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı söy­le­mi, ta­ma­men ak­lı­mız­la dalga geç­mek­tir. Bu­ra­da, ko­ru­nan ne dar ge­lir­li aile­ler­dir ne de orta ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız­dır. Bu­ra­da ko­ru­nan, sa­de­ce ve sa­de­ce elekt­rik da­ğı­tım şir­ket­le­ri­dir.

Kıy­met­li hemşerilerim, bu zam­lar bizim sa­de­ce daha yük­sek fa­tu­ra­la­rı öde­me­miz an­la­mı­na gel­me­mek­te­dir. Çünkü üret­ti­ği­miz, ye­di­ği­miz, iç­ti­ği­miz, kul­lan­dı­ğı­mız her şeyde elekt­rik en önde gelen gider kay­na­ğı­dır. Yani, tü­ket­ti­ği­miz her şeye, elekt­ri­ğe gelen zam­lar gider ola­rak yan­sı­tı­la­cak ve ya­kın­da yeni bir zam dal­ga­sı daha ge­lecek de­mek­tir. Artık bıçak ke­mi­ğe da­yan­mış­tır! Evine gıda ala­ma­yan, ço­cu­ğu­na harç­lık ve­re­me­yen, dük­kâ­nın­da ışık yak­ma­ya kor­kan in­sa­nı­mı­zın, can çe­ki­şen mil­yon­la­rın hay­kı­rı­şı­nı artık duyun” dedi.