Elazığ Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nde görev de­ği­şi­mi ya­şan­dı

Elazığ Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nde görev de­ği­şi­mi ya­şan­dı

Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nde görev de­ği­şi­mi ya­şan­dı. İl Mü­dü­rü ola­rak ata­nan Ali Kılıç, Turan Ka­ra­han’dan gö­re­vi dev­ral­dı.

Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nden görev de­ği­şi­mi ya­şan­dı. İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü ola­rak ata­nan Ali Kılıç, Dr. Turan Ka­ra­han’dan gö­re­vi­ni dev­ral­dı.

KILIÇ: GAY­RET­LE ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ

İl Mü­dür­lü­ğü ma­ka­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len devir tes­lim tö­re­nin­de ko­nu­şan yeni Müdür Kılıç, “İl Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni so­rum­lu­lu­ğu ve bi­lin­ci içe­ri­sin­de tes­lim alı­yo­rum. İnşal­lah bun­dan son­ra­ki sü­reç­te bu bay­rak de­ği­şi­mi­ni bizde alıp daha öte­le­re ta­şı­ya­ca­ğız. İli­miz­de­ki ta­rım­sal fa­ali­yet­le­ri, gıda arz ve gü­ven­li­ği­ni, hay­van­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­ni bütün ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber hep bir­lik­te sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zı da dahil ede­rek gay­ret­le ça­lı­şa­ca­ğız” dedi.

KA­RA­HAN: BU ZA­MA­NA KADAR BİRLİKTE ÇA­LIŞ­TI­ĞIM HER­KE­SE DES­TEK­LERİNDEN DO­LA­YI TE­ŞEK­KÜR EDİYORUM

İl Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni dev­re­den Dr. Turan Ka­ra­han da; “ 2012 yı­lın­da Ela­zığ’da TKDK ku­ru­cu ko­or­di­na­tö­rü ola­rak dört yıl görev yap­tık­tan sonra 2016 yı­lın­dan bu güne kadar yü­rüt­müş ol­du­ğum Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­mi dev­re­di­yo­rum. Bu za­ma­na kadar bir­lik­te ça­lış­tı­ğım her­ke­se des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.