DOLAR 33,1952 -0.11%
EURO 36,0226 -0.6%
ALTIN 2.548,96-1,98
BITCOIN 21984353,75%
Elazığ
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:13

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

 
height="132" />  
Elazığ’ın Büyükşehir Olması Hayalden Öte

Elazığ’ın Büyükşehir Olması Hayalden Öte

ABONE OL
Şub 6, 2022 15:06
Elazığ’ın Büyükşehir Olması Hayalden Öte
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ela­zığ’ın Bü­yük­şe­hir ol­ma­sı için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da nü­fu­sun 750 bine ulaş­ma­sı için gay­ret gös­te­ri­lir­ken, son yıl­lar­da ya­şa­nan dep­rem, pan­de­mi, he­ye­lan ve diğer fak­tör­ler ilin bu nüfus he­de­fi­ne ulaş­ma­sı­nın zor ola­ca­ğı­nı or­ta­ya koydu.

Böl­ge­nin önem­li bir yer­le­şim mer­ke­zi ol­ma­sı­na kar­şı­lık bek­le­ni­len ya­tı­rım­la­rın gel­me­me­si ve ilin he­def­le­ri­ne ulaş­ma açı­sın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da ön plana çıkan sek­tör­le­rin eko­no­mik ola­rak ya­tı­rı­ma dü­şün­me­me­si bek­len­ti­le­rin uza­ğın­da ka­lın­ma­sı­nın ne­den­le­ri oldu. Ela­zığ, Bü­yük­şe­hir olma ha­ya­li­ni çok uzun yıl­lar son­ra­ya bı­ra­kan bir şehir ko­nu­mun­da.

İllere göre nüfus sı­ra­la­ma­sı TÜİK’in gün­cel nüfus ve­ri­le­ri­ni pay­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan merak ko­nu­su oldu. Tür­ki­ye 2022 nü­fu­su kaç oldu? Tür­ki­ye nü­fu­su hak­kın­da de­tay­la­rın pay­la­şıl­dı­ğı ve­ri­ler­de cin­si­ye­te, bel­de­le­re, yaş gru­bu­na, il­le­re göre nüfus sa­yı­la­rı yer aldı.

Peki, ya Ela­zığ?

Ela­zığ nü­fu­su bir ön­ce­ki yıla göre 128 art­mış. Ela­zığ nü­fu­su 2021 yı­lı­na göre 588.088’dir. Bu nüfus, 291.380 erkek ve 296.708 ka­dın­dan oluş­mak­ta­dır. Yüzde ola­rak ise: %49,55 erkek, %50,45 ka­dın­dır. Bü­yü­me oranı ↑ %0,02 dir.

Ela­zığ Nü­fu­su 2022

Ela­zığ 2022 nü­fu­su, tah­mi­ni ve­ri­le­re göre 589.395. Bu nüfus ve­ri­si, eski yı­lar­lı­da ki nüfus artış hız­la­rı­na göre tah­mi­ni he­sap­lan­mış­tır. Ela­zığ 2022 resmi nüfus bil­gi­le­ri 2023 yı­lı­nın ba­şın­da açık­la­na­cak­tır.

Ela­zığ Nüfus Yo­ğun­lu­ğu

Yü­zöl­çü­mü 9.313 km2 olan Ela­zığ ilin­de ki­lo­met­re­ka­re­ye 63 insan düş­mek­te­dir. Ela­zığ nüfus yo­ğun­lu­ğu 63/km2’dir.
Ela­zığ­lı­lar En Çok Hangi Şe­hir­de Ya­şı­yor? Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu Ela­zığ nü­fu­su­na ka­yıt­lı va­tan­daş­la­rın hangi şe­hir­ler­de ya­şa­dı­ğı­nı açık­la­dı. Açık­la­nan ve­ri­le­re göre Ela­zığ­lı­la­rın en çok İstan­bul’da ya­şa­dı­ğı gö­rü­lür­ken, Ela­zığ’da ise 473 bin 405 Ela­zığ­lı­nın ya­şa­dı­ğı tes­pit edil­di.

Ela­zığ­lı­lar en çok hangi şe­hir­ler­de ya­şı­yor. Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu Ela­zığ nü­fu­su­na ka­yıt­lı va­tan­daş­la­rın en çok hangi şe­hir­ler­de ya­şa­dı­ğı­nı açık­la­dı. ELA­ZIĞ’DA 473 BİN 405 ELA­ZIĞ­LI YA­ŞI­YOR Açık­la­nan 2021 ve­ri­le­ri­ne göre Ela­zığ’da 473 bin 405 Ela­zığ­lı ya­şı­yor. Ela­zığ’ın nü­fu­su 2020 yı­lın­da 587 bin 960 ola­rak açık­lan­mış­tı. 2021 yı­lın­da ise 588 bin 88 ola­rak açık­lan­dı. Ela­zığ’da ya­şa­yan Ela­zığ­lı sa­yı­sı da 473 bin 405 ola­rak be­lir­len­di. Yani Ela­zığ’da ya­şa­yan 114 bin 683 ki­şi­nin fark­lı il­le­rin nü­fu­su­na ka­yıt­lı va­tan­daş­lar ol­du­ğu tes­pit edil­di.

ELA­ZIĞ­LI­LAR EN ÇOK İSTAN­BUL’DA YA­ŞI­YOR

Ela­zığ­lı­la­rın ise en çok hangi şe­hir­de ya­şa­dık­la­rı da açık­lan­dı. Ela­zığ­lı­la­rın en çok İstan­bul’da ya­şa­dı­ğı be­lir­le­nir­ken bu sayı 154 bin 649 oldu.

TÜRKİYE’DE 929 BİN 906 ELA­ZIĞ­LI VAR

Tür­ki­ye’de top­lam Ela­zığ­lı sa­yı­sı da belli oldu. Açık­la­nan ve­ri­le­re göre Tür­ki­ye’de top­lam­da 929 bin 906 Ela­zığ­lı ya­şı­yor.

ELA­ZIĞ­LI­LA­RIN EN ÇOK YA­ŞA­DI­ĞI BEŞ ŞEHİR

Ela­zığ­lı­lar en çok bi­rin­ci sı­ra­da; 154 bin 649 ile İstan­bul’da, ikin­ci sı­ra­da; 41 bin 33 ile Ma­lat­ya’da, üçün­cü sı­ra­da; 33 bin 495 ile An­ka­ra’da, dör­dün­cü sı­ra­da; 33 bin 356 ile Adana’da, be­şin­ci sı­ra­da ise 31 bin 524 ile İzmir şe­hir­le­rin­de ya­şı­yor.

ELA­ZIĞ­LI­LA­RIN EN AZ YA­ŞA­DI­ĞI BEŞ ŞEHİR

Ela­zığ­lı­lar en az sek­sen bi­rin­ci sı­ra­da 198 ile Iğdır’da, sek­se­nin­ci sı­ra­da 234 ile Çan­kı­rı’da, yet­miş do­ku­zun­cu sı­ra­da 241 ile Ar­da­han’da, yet­miş se­ki­zin­ci sı­ra­da 242 ile Sinop’da, yet­miş ye­din­ci sı­ra­da ise 244 ile Kilis’te ya­şı­yor­lar.

İŞTE ELA­ZIĞ­LI­LA­RIN EN ÇOK YA­ŞA­DI­ĞI ŞEHİRLER

Ela­zığ 473 bin 405 İstan­bul 154 bin 649 Ma­lat­ya 41 bin 033 An­ka­ra 33 bin 495 Adana 33 bin 356 İzmir 31 bin 524 Bursa 17 bin 075

Tür­ki­ye nü­fu­su 84 mil­yon 680 bin 273 kişi oldu

Tür­ki­ye’de ika­met eden nüfus, 31 Ara­lık 2021 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la bir ön­ce­ki yıla göre 1 mil­yon 65 bin 911 kişi ar­ta­rak 84 mil­yon 680 bin 273 ki­şi­ye ulaş­tı. Erkek nüfus 42 mil­yon 428 bin 101 kişi olur­ken, kadın nüfus 42 mil­yon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifa­dey­le top­lam nü­fu­sun %50,1’ini er­kek­ler, %49,9’unu ise ka­dın­lar oluş­tur­du.

Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi (ADNKS) so­nuç­la­rı­na göre, ül­ke­miz­de ika­met eden ya­ban­cı nüfus(1) bir ön­ce­ki yıla göre 458 bin 626 kişi ar­ta­rak 1 mil­yon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nü­fu­sun %49,7’sini er­kek­ler, %50,3’ünü ka­dın­lar oluş­tur­du.

Nüfus artış hızı binde 12,7 oldu

Yıl­lık nüfus artış hızı 2020 yı­lın­da binde 5,5 iken, 2021 yı­lın­da binde 12,7 oldu.

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜİK) “Yaşam Mem­nu­ni­ye­ti Araş­tır­ma­sı” araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na göre Di­yar­ba­kır nü­fu­su­nun yüzde 24,75’i ha­ya­tın­dan mem­nun değil. Di­yar­ba­kır’ı sı­ra­sıy­la Der­sim, Urfa, Mar­din, Muş, Bit­lis ve Bat­man iz­li­yor.

Ela­zığ 12.sı­ra­da…

1. Di­yar­ba­kır

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 24,75

2. Der­sim

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 24,2

3. Urfa

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 21,04

4. Mar­din

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 18,38

5. Muş

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 18,34

6. Bit­lis

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 17,93

7. Bat­man

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 17,16

9. Ağrı

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 16,42

10. Kars

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 15,74

11. Kilis

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 15,56

12. Ela­zığ

Mut­suz­la­rın il nü­fu­su­na oranı: 15,5

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.