DOLAR 31,1866 0.13%
EURO 33,7215 -0.28%
ALTIN 2.030,93-0,09
BITCOIN 18471454,83%
Elazığ

AÇIK

13:22

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
20 okunma

ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

ABONE OL
Haz 27, 2022 13:46
ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son bir haftada Elazığ merkezli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde sentetik uyuşturucu kullanımı gözle görünür bir şekilde artışı endişe yaratıyor.

Dünya ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi Tür­ki­ye’de de uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­lı­ğı gün geç­tik­çe ar­tar­ken, kul­la­nım yaşı ise çocuk yaş­la­ra kadar düştü.
Tür­ki­ye’de uyuş­tu­ru­cu kay­nak­lı ölüm­ler­de dik­kat çe­ki­ci bir artış ya­şa­nır­ken, madde ba­ğım­lı­la­rı­nın suça bu­laş­ma oran­la­rı da her geçen gün ar­tı­yor.
Uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nı­mı­nın suça eği­li­min bir par­ça­sı ol­du­ğu­na dik­kat çeken uz­man­lar, Tür­ki­ye’de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar-da ya­ta­rak te­da­vi gören bin 679 madde kul­la­nı­cı­sı­nın yüzde 59.7’sinin en az bir kez ce­za­evi­ne gir­di­ği­ni ve madde ba­ğım­lı­la­rı ara­sın­da suç iş­le­me ora­nı­nın yüzde 77 ola­rak sap­tan­dı­ğı­nı ifade edi­yor.
Ki­şi­le­ri uyuş­tu­ru­cu­ya iten ne­den­ler genel ola­rak top­lum­la­rın sos­yo-eko­no­mik, dini ve kül­tü­rel ya­pı­sı­na bağlı ola­rak fark­lı­lık­lar gös­ter­se de sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu gibi mad­de­le­rin kolay ula­şı­la­bi­lir­li­ği ve ucuz ol­ma­sı, uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­la­rı­na ve­ri­len ce­za­la­rın ye­ter­siz ve cay­dı­rı­cı ol­ma­ma­sı, top­lu­mun kendi hem maddi hem de ma­ne­vi de­ğer­le­rin­den uzak­laş­ma­sı gibi fak­tör­ler­de öne çı­kı­yor.
Ci­na­yet­le­rin yüzde 60’ı, sal­dı­rı­la­rın yüzde 40’ı, te­ca­vüz­le­rin yüzde 33’ünün alkol ve madde kul­la­nı­mı olan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği ger­çe­ği­ne rağ­men özel­lik­le TV’ler­de­ki bir­çok prog­ram, dizi ve film­ler­de alkol ve madde kul­la­nı­mı­nın özen­di­ril­me­si top­lu­mu fe­la­ke­te iti­yor.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de madde ba­ğım­lı­lı­ğı, sanal kumar ve tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lık­la­rı ciddi bo­yut­la­ra ula­şır­ken, mil­yon­lar­ca genç, çocuk ve ye­tiş­kin bu ba­ğım­lık­lar­dan mut­la­ka bi­ri­si­ne bu­la­şı­yor.
Özel­lik­le madde ba­ğım­lı­lı­ğı her geçen gün ciddi oran­da ar­tar­ken, genç­ler ara­sın­da da yay­gın­la­şı­yor ve “uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le” kap­sa­mın­da ya­pı­lan ope­ras­yon­la­ra rağ­men uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı­nın ve sa­tı­şı­nın art­ma­sı ise dik­kat çe­ki­yor.
Polis ve jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da yük­sek mik­tar­lar­da uyuş­tu­ru­cu­nun ele ge­çi­ril­me­si­ne, yüz­ler­ce ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­ma­sı­na ve tu­tuk­lan­ma­sı­na rağ­men uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı ile sa­tı­şı­nın önüne ge­çi­le­me­me­si bir­çok ki­şi­nin madde ba­ğım­lı­sı veya sa­tı­cı­sı ol­ma­sı­nı ön­le­ye­mi­yor.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan “uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le” kap­sa­mın­da geçen yıl dü­zen­le­nen 215 bin 228 ope­ras­yon­da, 293 bin 905 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı, bun­lar­dan 26 bin 128’inin ise adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
Ope­ras­yon­lar­da ele ge­çi­ri­len uyuş­tu­ru­cu madde mik­tar­la­rın­da bir ön­ce­ki yıla göre artış ya­şan­dı­ğı­nın be­lir­til­me­si ise teh­li­ke­nin bo­yu­tu­nu göz­ler önüne se­ri­yor.
İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz hafta Ga­zi­an­tep’te “zehir” sa­tı­cı­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan 138 şüp­he­li­den 13’ünün tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­ma­sı ise yet­ki­li­ler başta olmak üzere kent­te­ki si­ya­si par­ti­le­ri, STK’ları, alim­le­ri, ka­na­at ön­der­le­ri­ni, aile­le­ri ve halkı çok de­rin­den üz­me­si ve ha­re­ke­te ge­çir­me­si ge­re­kir.
100 yıl­dır iş­ga­le karşı İslami di­re­ni­şin ön­cü­sü olan bir şe­hir­de sa­de­ce bir haf­ta­lık bi­lan­ço­nun bu kadar ol­ma­sı kor­kunç ol­mak­la bir­lik­te kul­la­nı­cı veya sa­tı­cı olsun fark etmez uyuş­tu­ru­cu il­le­ti­ne bu­la­şan­la­rın sa­yı­sı­nın da ne denli art­tı­ğı­nı göz­ler önüne se­ri­yor.
Ay­rı­ca, bu durum ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le­de yeni ve etkin yön­tem­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin öne­mi­nin or­ta­ya çı­ka­rı­yor.
Öte yan­dan son gün­ler­de Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ve Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le çer­çe­ve­sin­de il ge­ne­lin­de ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü, il ge­ne­lin­de mey­da­na ge­le­bi­lecek her türlü uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nı­mı, ti­ca­re­ti ve sev­ki­ya­tı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak Ela­zığ Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor. Ela­zığ’da uyuş­tu­ru­cu­ya geçit yok!
Ela­zığ Nar­ko­tik Şuç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Tür­ki­ye Ulu­sal Uyuş­tu­ru­cu ve Uyuş­tu­ru­cu Ba­ğım­lı­lı­ğı­nı İzleme Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan 26 Ha­zi­ran Dünya Uyuş­tu­ru­cu Kul­la­nı­mı ve Ka­çak­çı­lı­ğı İle Mü­ca­de­le Günü kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­rın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu İlimiz Park 23 AVM ve Kül­tür Park içe­ri­sin­de Nar­ko­Nok­ta stant­la­rı açmış ve ku­ru­lan stant­lar­da çe­şit­li bro­şür­ler da­ğı­ta­rak, UYUMA ap­li­kas­yo­nu­nun te­le­fon­la­ra in­di­ri­le­rek aktif kul­la­nı­mı­nın önemi hak­kın­da ge­rek­li bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du­lar.

Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdüğü çalışma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar sırasında il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda yapılan aramalarda 2 parça halinde 977 gram Kubar Esrar maddesi ile 2,8 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine S.Ç. (30), M.B.Ö. (25), U.S. (31) ve Y.Ç. (28) gözaltın alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.