Elazığ Uyuşturucunun ve Hırsızların Meskeni Oldu

Elazığ Uyuşturucunun ve Hırsızların Meskeni Oldu

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü ve Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan hemen her gün dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da uyuş­tu­ru­cu, yağ­ma­la­ma ve hır­sız­lık olay­la­rı hat saf­ha­ya ulaş­mış du­rum­da.

Elâ­zığ’da uyuş­tu­ru­cu ve sen­te­tik kır­mı­zı re­çe­te­li ilaç sa­tı­şı ve hır­sız­lık olay­la­rı is­ta­tik­sel ola­rak da son 5 yılda 7 kat arttı.

Son bir haf­ta­da Ela­zığ Em­ni­ye­tin­den düşen haber baş­lık­la­rı şöyle

1000 gr Me­tam­fe­ta­min Mad­de­si
1 Adet Ruh­sat­sız Ta­ban­ca
Sa­tı­şa Hazır 13 Parça Ha­lin­de Top­lam
115 Gr Eroin Mad­de­si,
Uyuş­tu­ru­cu Madde Sa­tı­şın­da Kul­la­nıl­dı­ğı De­ğer­len­di­ri­len 1 Adet Has­sas Te­ra­zi,
1 Adet Yiv­siz Av Tü­fe­ği Ve Tü­fe­ğe Ait 6 Adet Fişek,
1 Adet Ruh­sat­sız Ta­ban­ca Ve Ta­ban­ca­ya Ait 9 Adet Mermi,
Uyuş­tu­ru­cu Ti­ca­re­tin­den Elde Edil­di­ği De­ğer­len­di­ri­len 7.750 ₺ Para Ele Ge­çi­ril­miş­tir.
Açık­tan Hır­sız­lık
Yağma Ve Kas­ten Ya­ra­la­ma
Ara­nan ve mey­da­na gelen asa­yiş olay­la­rı­nın şüp­he­li­si ol­du­ğu tes­pi­ti ile top­lam 147 şahıs ya­ka­lan­mış olup bu şa­hıs­lar­dan 19’u sevk edil­dik­le­ri adli mer­ci­ler­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­miş­tir.
Kayıp ola­rak ara­nan 5 şahıs bu­lun­muş­tur.
7 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve ta­ban­ca­la­ra ait 48 adet fişek
1 adet ku­ru­sı­kı ta­ban­ca
2 adet pom­pa­lı tüfek
2 gr Esrar mad­de­si
Ay­rı­ca, ça­lın­tı ol­du­ğu tes­pi­ti ile ele ge­çi­ri­len; 🔹 1 adet mo­to­sik­let be­lir­le­nen sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­miş­tir.

Tür­ki­ye’de suç oran­la­rı son yılda 7 kat arttı

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre en fazla suçun iş­len­di­ği ve hü­küm­lü­sü bu­lu­nan iller sı­ra­la­ma­sın­da İstan­bul (41.266), İzmir (19.729), An­ka­ra (13.812), An­tal­ya (12.840), Bursa (8.975) ilk beş sı­ra­da yer alır­ken son beşte ise son­dan baş­la­ya­rak Bay­burt (143), Tun­ce­li (229), Ar­da­han (249), Gü­müş­ha­ne (288) ve Çan­kı­rı (366) bu­lu­nu­yor. Ancak TÜİK’in sun­du­ğu ve­ri­ler il nü­fus­la­rı­nı dik­ka­te al­mı­yor.

Bu ne­den­le bu ve­ri­yi il­le­rin nü­fu­su­na göre oran­la­mak ve her il­de­ki yüz bin kişi ba­şı­na düşen mah­pus sa­yı­sı­nı bul­mak iller hak­kın­da daha doğru bir ka­nı­ya ula­şıl­ma­sı­na ve­si­le ola­cak­tır. Bu ya­pıl­dı­ğın­da ve bunu bir ha­ri­ta üze­rin­de gö­rü­nür hale ge­tir­di­ği­miz­de kar­şı­mı­za şu gör­sel çı­kı­yor:

“Suç türü” sı­ra­la­ma­sı

TÜİK’in sun­du­ğu “Suç türü ve suçun iş­len­di­ği yaş gru­bu­na göre ceza infaz ku­ru­mu­na giren hü­küm­lü­ler” tab­lo­su sa­de­leş­ti­ril­di­ğin­de ve suç tür­le­ri­nin sa­yı­sı­na göre sı­ra­lan­dı­ğın­da aşa­ğı­da­ki tablo açığa çı­kı­yor.

Bu tab­lo­ya göre 2020 yı­lın­da in­san­la­rın hüküm ala­rak hapse gir­me­si­ne yol açan ilk 5 suç türü sı­ra­sıy­la ya­ra­la­ma (yüzde 15,7), hır­sız­lık (yüzde 15,2), tra­fik suç­la­rı (yüzde 5,9), icra ve iflas ka­nu­na mu­ha­le­fet (yüzde 5,3) ve uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde imal ve ti­ca­re­ti­dir (yüzde 4,7).

Bu beş suç­tan do­la­yı hüküm alan­la­rın sa­yı­sı top­lam hüküm alan­la­rın yak­la­şık ya­rı­sı­nı (yüzde 46,8) oluş­tu­ru­yor. Bu ilk 5 suça ba­kıl­dı­ğın­da Tür­ki­ye’nin baş­lı­ca sos­yal so­run­la­rı­nın şid­det (ya­ra­la­ma), yok­sul­luk (hır­sız­lık), yok­sul­laş­ma (icra ve iflas ka­nu­na mu­ha­le­fet), uyuş­tu­ru­cu (ima­la­tı, ti­ca­re­ti ve ba­ğım­lı­lık) ve tra­fik ol­du­ğu tes­pi­ti ya­pı­la­bi­lir.

Hü­küm­lü­le­rin yüzde 96’sını er­kek­ler oluş­tur­du­ğu için suç tür­le­ri­ne dair genel sı­ra­la­ma aynı za­man­da er­kek­le­rin sı­ra­la­ma­sı ola­rak da kabul edi­le­bi­lir. Ka­dın­lar söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ise bu sı­ra­la­ma kıs­men de­ği­şi­yor ve ilk 5 sı­ra­yı hır­sız­lık (yüzde 24,8), ya­ra­la­ma (yüzde 9,8), uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde imal ve ti­ca­re­ti (yüzde 6,7), icra iflas ka­nu­na mu­ha­le­fet (yüzde 6,3), do­lan­dı­rı­cı­lık (yüzde 5,1) alı­yor. Ya­ra­la­ma ye­ri­ne hır­sız­lık su­çu­nun bütün suç­la­rın top­la­mı­nın yak­la­şık dört­te biri ora­nın­da yük­sek­lik­te ilk sı­ra­yı al­ma­sı, ya­ra­la­ma su­çu­nun er­kek­le­re oran­la daha düşük ol­ma­sı, ilk 5 suç için­de tra­fik suç­la­rı ye­ri­ni do­lan­dı­rı­cı­lı­ğın bu­lun­ma­sı ka­dın­la­rın er­kek­le­re oran­la şid­det­ten zi­ya­de eko­no­mik ne­den­ler­le hüküm al­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si ola­rak gö­rü­le­bi­lir.

Suç tür­le­ri­nin 10 yıl için­de­ki de­ği­şi­mi

Aşa­ğı­da­ki tablo in­san­la­rın hüküm alıp ha­pis­ha­ne­ye gir­me­si­ne neden olan suç­lar­da son 10 yıl için­de ya­şa­nan de­ği­şi­mi or­ta­ya ko­yu­yor. Bu tab­lo­ya göre suç tür­le­ri ara­sın­da en fazla artış yak­la­şık 33 kat ile “tra­fik suç­la­rın­da ya­şan­mış. Bu dü­zey­de bir artış açık­lan­ma­ya muh­taç. Çünkü TÜİK’in açık­la­dı­ğı “Ka­ra­yo­lu Tra­fik Kaza İsta­tis­tik­le­ri 2020”ye göre tra­fik ka­za­sı sa­yı­sı 2011 yı­lın­da 1.228.928 iken 2020 de 983.808’ düş­müş­tür. Kaza sa­yı­sı aza­lır­ken hüküm alan ki­şi­le­rin sa­yı­sı­nın 33 kat ar­tı­yor ol­ma­sı ancak yeni yasal dü­zen­le­me­ler ve ya­sa­la­rın daha sert uy­gu­lan­ma­sıy­la açık­la­na­bi­lir.

“Tra­fik suç­la­rı­nı 7 katın üze­rin­de­ki ar­tış­lar­la “uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde kul­la­nı­mı ve satın alma”, “rüş­vet” ve “do­lan­dı­rı­cı­lık” takip edi­yor. On­la­rın ar­dın­dan ise 5 katın üze­rin­de­ki ar­tış­lar­la “ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun kılma” ve “hır­sız­lık” ge­li­yor.

“Cin­sel suç­lar­da­ki artış da yak­la­şık 5 kat.

TÜİK’in sun­du­ğu 24 suç türü için­den (ka­lan­lar “diğer suç­lar” baş­lı­ğı al­tın­da bir sayı ola­rak ve­ri­li­yor) ilk 5’ini birer gra­fik ola­rak kar­şı­laş­tı­ra­lım.

Bu iki gra­fik gös­te­ri­yor ki 2011 yı­lın­da in­san­la­rın hüküm al­ma­sı­na neden olan suç tür­le­ri ara­sın­da “icra iflas ka­nu­nu­na mu­ha­le­fet” yak­la­şık üçte bi­ri­ni oluş­tu­rur­ken ve geri kalan suç tür­le­ri­nin hepsi yüzde 10’nun al­tın­da oran­la­ra sa­hip­ken 2020 yı­lın­da “icra iflas ka­nu­na mu­ha­le­fet” yüzde 5,3’lere ge­ri­le­miş, ilk iki sı­ra­yı yüzde 15’in üze­rin­de­ki oran­lar­la “ya­ra­la­ma” ve “hır­sız­lık” al­mış­tır.

Ge­ri­ye kalan tüm suç tür­le­ri ise yüzde 5 ci­va­rı veya al­tın­da­ki oran­la­ra sa­hip­tir. 2020’nin dik­kat çeken suç tür­le­rin­den bi­ri­ni de 2011’de yüzde 0,6’lık bir orana sa­hip­ken yak­la­şık 33 kat­lık bir ar­tış­la üçün­cü sı­ra­ya yer­le­şen “tra­fik suç­la­rı” oluş­tur­mak­ta­dır.

2011’e oran­la 2020 yı­lın­da hır­sız­lık ve ya­ra­la­ma suç­la­rın­dan hüküm alan­la­rın önem­li oran­da art­mış ol­ma­sı ve ilk iki sı­ra­ya yer­leş­me­si top­lum­da şid­det ve yok­sul­lu­ğun art­ma­sı ve top­lum­sal so­run­la­rın iki ana ek­se­ni ha­li­ne gel­me­si şek­lin­de oku­na­bi­lir.