Buzlanma 2 Cana Mal Oldu. Şehir Protokolünden Taziye Mesajları Yağdı

Buzlanma 2 Cana Mal Oldu. Şehir Protokolünden Taziye Mesajları Yağdı

Ela­zığ’da buz­lan­ma ne­de­niy­le kont­rol­den çıkan oto­mo­bi­lin şa­ram­po­le dev­ril­di­ği ka­za­da 2 kişi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 2 kişi ya­ra­lan­dı. Ka­za­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­rin Ka­ra­ko­çan İlçe Müf­tü­lü­ğü Şube Mü­dü­rü Bay­ram Yazar ile İlçe Milli Eği­tim Şube Mü­dü­rü Hü­se­yin Ateş ol­du­ğu be­lir­len­di.

Kaza, Ela­zığ-Bin­göl Ka­ra­yo­lu 30. ki­lo­met­re­si Koç­ka­le mev­ki­in­de mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, H.R.Ş. ida­re­sin­de­ki 23 BE 029 pla­ka­lı oto­mo­bil, sü­rü­cü­sü­nün di­rek­si­yon hâ­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu ba­ri­yer­le­ri par­ça­la­ya­rak şa­ram­po­le uçtu. Ka­za­da, oto­mo­bil hur­da­ya dö­ner­ken Di­ya­net per­so­ne­li Bay­ram Yazar olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 3 kişi de ya­ra­lan­dı. Ka­za­yı gören diğer sü­rü­cü­le­rin haber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne sağ­lık, polis ve jan­dar­ma ekip­le­ri sevk edil­di. Ya­ra­lı­lar, olay ye­rin­de ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­le­rin ar­dın­dan am­bu­lans­la kent­te­ki has­ta­ne­le­re kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı. Ha­ya­tı­nı kay­be­den Yazar’ın can­sız be­de­ni, ya­pı­lan in­ce­le­me­nin ar­dın­dan Fırat Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı

Has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alı­nan 52 ya­şın­da­ki MEB Şube Mü­dü­rü Hü­se­yin Ateş’in de ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di.

Şehir Pro­to­ko­lü ardı ar­dı­na ta­zi­ye me­saj­la­rı ya­yın­la­dı.