Eczaneden Hırsızlık Olayı Emniyet Güçlerince Çözüldü

Eczaneden Hırsızlık Olayı Emniyet Güçlerince Çözüldü

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü­müz­ce, ili­miz mer­ke­zin­de bir Ec­za­ne­de hır­sız­lık ol­du­ğu bil­gi­si üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çil­di.

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre; olay ye­rin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de hır­sız­lar ta­ra­fın­dan içeri gir­mek için kul­la­nı­lan pen­ce­re­nin ve do­ğal­gaz bo­ru­su­nun zarar gör­dü­ğü, ça­lı­nan her­han­gi bir şeyin ol­ma­dı­ğı be­lir­len­di..

Asa­yiş Ekip­le­ri ta­ra­fın­dan hır­sız­lık olayı fail ya da fa­il­le­ri­nin tes­pit ve ya­ka­lan­ma­la­rı­na yö­ne­lik Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de; ola­yın şüp­he­li­si ol­du­ğu be­lir­le­nen E.D. A.K. isim­li şa­hıs­lar ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.

Şa­hıs­la­rın Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de ta­mam­la­nan iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan adli mer­ci­le­re sevk edil­dik­le­ri öğ­re­nil­di.