SIRADA ÇİM EKİMİ KALDI

SIRADA ÇİM EKİMİ KALDI

Yeni Ata­türk Stad­yu­mun­da in­şa­at ve zemin ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­le bir­lik­te çim se­ri­mi iş­lem­le­ri­ne önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­la­na­cak.

İnşaat ça­lış­ma­sı­nın sona ge­lin­di­ği Yeni Ata­türk Stad­yu­mu’nda kol­tuk­lan­dı­rma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ze­min­de ısıt­ma ve dre­naj ça­lış­ma­la­rı da ta­mam­lan­dı.
Sı­ra­da çim se­ri­mi iş­le­mi var.
Yet­ki­li­ler­den elde edi­len bil­gi­le­re göre önü­müz­de­ki hafta için­de çim se­ri­mi­ne baş­lan­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı ve bir ak­si­lik ol­ma­dı­ğı tak­dir­de çim se­ri­mi­ne baş­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Ça­lış­ma­la­rın yak­la­şık 30 ila 45 gün­lük bir sü­re­ci kap­sa­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor..