MUT­LU­LU­ĞA KUR­ŞUN SIKMA GE­LE­CEĞİ KA­RART­MA

MUT­LU­LU­ĞA KUR­ŞUN SIKMA GE­LE­CEĞİ KA­RART­MA

Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik Şube Mü­dür­lü­ğü­  ta­ra­fın­dan kül­tü­rü­mü­zün en özel an­la­rı­nı yan­sı­tan bay­ram, düğün, nişan, sün­net, asker uğur­la­ma­sı, spor mü­sa­ba­ka­sı gibi et­kin­lik­ler sı­ra­sın­da/son­ra­sın­da ateş­li si­lah­la ha­va­ya ateş açıl­ma­sı so­nu­cun­da is­ten­me­yen olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için “MUT­LU­LU­ĞA KUR­ŞUN SIKMA GE­LE­CEĞİ KA­RART­MA” pro­je­si kap­sa­mın­da yaz ay­la­rı­nın en vaz­ge­çil­me­zi olan dü­ğün­le­ri­miz­de top­lum­sal far­kın­da­lı­ğı art­tır­mak ama­cıy­la afiş­le­me ve bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.