ESNAF SEÇİMİNİ YAPACAK. HAK EDEN KAZANSIN

ESNAF SEÇİMİNİ YAPACAK. HAK EDEN KAZANSIN

Dep­rem ve pan­de­mi sü­re­cin­de bir­çok zor­luk ya­şa­yan, ay­lar­ca iş­yer­le­ri ka­pa­lı kalan, bu dö­nem­de de­ği­şik ba­kan­lık­lar ve oda­la­rın kısmi des­tek­le­ri ile ayak­ta kal­ma­ya ça­lı­şan es­naf­lar ve esnaf oda­la­rı, ken­di­le­ri­ne dört yıl süre ile ön­der­lik ve reh­ber­lik edecek Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği baş­ka­nı­nı seç­mek üzere san­dı­ğa gi­di­yor.

Mev­cut baş­kan Cemil Erdem, Ela­zığ Kon­fek­si­yon­cu­lar ve Tu­ha­fi­ye­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Mitat Ulaş ve Har­put Esnaf ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Turan Kur­naz baş­kan­lı­ğa aday ol­du­ğu­nu du­yur­du. Göz­le­rin çev­ril­di­ği Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği Genel Ku­ru­lu’nda il­çe­ler dahil top­lam­da 25 oda­nın baş­kan­la­rı ve yö­ne­tim­le­riy­le bir­lik­te 193 kişi oy kul­la­na­bi­lecek. Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği top­lan­tı sa­lo­nun­da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de kimin baş­kan ola­rak se­çi­le­ce­ği me­rak­la bek­le­ni­yor.

Es­naf­la­rın özlük hak­la­rı­nı ko­ru­mak ve ör­güt­lü ola­rak ge­liş­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la bir­çok mes­lek dalı için ku­ru­lan esnaf oda­la­rı, bağlı ol­duk­la­rı üst yapı olan Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­kan­lık se­çim­le­ri­ne ha­zır­la­nı­yor.
Geç­ti­ği­miz ay­lar­da her bir oda kendi genel ku­ru­lu­nu yap­mış ve baş­ka­nı­nın seç­miş­ti. Her mes­lek gu­ru­bu­nun kendi oda baş­ka­nı­nın seç­me­si­nin ar­dın­dan, tüm oda­la­rın bağlı bu­lun­du­ğu Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği de baş­ka­nı­nı seç­mek ama­cıy­la cuma san­dık ba­şı­na gi­di­yor.
25 oda baş­ka­nı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den olu­şan 193 ki­şi­nin oy kul­la­na­ca­ğı se­çim­ler, 20 Mayıs Cuma günü ya­pı­la­cak. Eğer ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­dı­ğı tak­dir­de 24 Mayıs Salı günü seçim ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Ya­pı­la­cak se­çim­le­re ilgi ve ka­tı­lım ora­nı­nın yük­sek ola­ca­ğı ifade edi­li­yor.
Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği Genel ku­ru­lun­da ya­rı­şa­cak olan aday­la­rın güçlü ol­du­ğu ve kı­ya­sı­ya bir ya­rı­şın ger­çek­le­şe­ce­ği ifade edi­li­yor.
Uzun sü­re­den beri bu gö­re­vi sür­dü­ren, dep­rem sü­re­cin­de şehir dı­şın­da ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la üye­le­rin eleş­ti­ri­le­ri­ne maruz kalan mev­cut baş­kan Cemil Erdem’in gü­cü­nü ko­ru­mak­la bir­lik­te, diğer aday­la­rın pro­je­le­ri ve va­at­le­ri se­be­biy­le zor­la­na­bi­le­ce­ği ifade edi­li­yor.
Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­na aday olan Tu­ha­fi­ye­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Mitat Ulaş, bu gö­re­vi­ni uzun sü­re­den beri ra­kip­siz sür­dür­me­yi ba­şa­ran bir oda baş­ka­nı olma özel­li­ği­ni sür­dü­rü­yor.
De­ği­şik ba­kan­lık­lar, FKA, KOS­GEP ve daha bir­çok ku­rum­la or­tak­la­şa yap­tı­ğı pro­je­ler­le üye­le­ri­ne sa­yı­sız im­kan­lar sunan, üye­le­ri ve diğer es­naf­la­rı sık­lık­la zi­ya­ret eden, bü­rok­ra­si ve üst düzey yö­ne­ti­ci­le­riy­le olan özel dost­luk­la­rı se­be­biy­le bir­çok es­na­fın prob­lem­le­ri­ni çözme ko­nu­sun­da öne çıkan Ulaş’ın se­çim­ler­de iyi bir sonuç al­ma­sı bek­le­ni­yor.
Ela­zığ Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­na aday olan Har­put Esnaf ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Turan Kur­naz, yeni bir kurum ol­ma­sı­na rağ­men özel­lik­le dep­rem ve pan­de­mi sü­re­cin­de es­naf­la­ra ciddi an­lam­da kredi veren bir ba­şa­rı or­ta­ya ko­ya­rak es­naf­la­rın tak­di­ri­ni ka­zan­mış bir isim ola­rak öne çı­kı­yor.
Ela­zığ Esnaf Sa­nat­kâr­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Cemil Erdem, Ela­zığ Esnaf Oda­lar Bir­li­ği seçim ön­ce­si bir­lik ve be­ra­ber­lik me­sa­jı verdi.​Uzun bir sü­re­dir gö­rev­de olan Ela­zığ Esnaf Sa­nat­kâr­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Cemil Erdem, Se­çim­de kim ka­za­nır­sa ka­zan­sın önem­li olan bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin bo­zul­ma­ma­sı ol­du­ğu­na dik­kat çekti.