Ku­yum­cu­lar, dört gözle ra­ma­zan son­ra­sı açı­la­cak düğün se­zo­nu­nu bek­li­yor

Ku­yum­cu­lar, dört gözle ra­ma­zan son­ra­sı açı­la­cak düğün se­zo­nu­nu bek­li­yor

Ra­ma­zan ayı ol­ma­sı ne­de­niy­le dur­gun bir sezon ya­şa­yan ku­yum­cu­lar, dört gözle ra­ma­zan son­ra­sı açı­la­cak düğün se­zo­nu­nu bek­li­yor.

Düğün, nişan ve sün­net me­ra­sim­le­rin­de en çok alış­ve­riş ya­pı­lan yer­ler­den olan ku­yum­cu­lar, Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la dur­gun bir dönem ya­şı­yor. Hal böyle olun­ca ku­yum­cu­lar, Ra­ma­zan ayı son­ra­sın­da ya­pı­la­cak dü­ğün­le­ri dört gözle bek­le­me­ye baş­la­dı. Gur­bet­çi­le­rin­de gel­me­siy­le güzel bir sezon bek­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren ku­yum­cu­lar aynı za­man­da va­tan­daş­la­rı sahte altın karşı uya­ra­rak gü­ve­ni­lir yer­le­rin ter­cih edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

KU­YUM­CU­LAR SE­ZON­LUK HA­RA­KETLİLİK DEĞİL 365 GÜN HA­RA­KETLİLİK İSTİYOR
Altın fi­yat­la­rı­nı, sahte altın, in­ter­net­ten altın alış­ve­ri­şi­ni de­ğer­len­di­ren Ku­yum­cu­lar Odası Baş­ka­nı Fik­ret Çak­mak­çı, “Düğün, nişan ve sün­net me­ra­sim­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı bir dö­nem­de ku­yum­cu­la­rın en sakin ol­du­ğu dönem olu­yor. İşle­ri­miz sakin bir şe­kil­de devam edi­yor. Düğün, nişan ve sün­net me­ra­sim­le­ri­nin bay­ram­dan sonra baş­la­ma­sı, gur­bet­çi­le­rin de gel­me­si iş­le­ri­mi­zin açı­la­ca­ğı an­la­mı­na ge­li­yor. Biz al­tın­da sey­rin her zaman uzun va­de­de yani ya­tı­rım­cı­nın her zaman uzun va­de­de ka­za­na­bil­di­ği­ni, gü­nü­bir­lik hiç bir şe­kil­de ka­zanç elde et­me­yi dü­şün­me­me­le­ri­ni söy­lü­yo­ruz. Ma­ale­sef bizim va­tan­da­şı­mız hep gü­nü­bir­lik dü­şü­nü­yor. Bugün ala­yım yarın para ka­za­na­yım dü­şün­ce­si var. Böyle bir ti­ca­ret olmaz. Altın ta­bi­ri ca­iz­se yas­tık altı ya­tı­rım ara­cı­dır. Bunun ha­se­biy­le de önü­müz­de­ki gün­ler ve se­ne­ler­de de biz al­tın­da­ki yük­se­li­şi her zaman ol­du­ğu gibi yine bek­li­yo­ruz” dedi.
“Maruz kal­dı­ğı­mız olay, altın ol­ma­yan ürü­nün ku­yum­cu­ya sa­tıl­ma­sı­dır”
Sahte al­tı­na dik­kat çeken Baş­kan Çak­mak­çı, “Tabi altın fi­yat­la­rı­nın yük­sek ol­ma­sı ve tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­siy­le al­tı­na ben­ze­ti­len ve ürün­le­rin sa­yı­sı­nın artış gös­ter­me­si­dir. Bu va­tan­da­şı kor­kut­ma­sın. Bizim bu­ra­da Ela­zığ’da ya da Tür­ki­ye’nin her­han­gi bir ye­rin­de bir ku­yum­cu es­na­fı kal­kıp da va­tan­da­şa altın ol­ma­yan bir ürünü sa­ta­maz. Bunun de­net­le­me­le­ri ve her türlü iş­lem­le­ri oda­lar, der­nek­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor. Sa­de­ce maruz kal­dı­ğı­mız olay, altın ol­ma­yan ürü­nün ku­yum­cu­ya sa­tıl­ma­sı­dır. Tabi bu sı­kın­tı­dan do­la­yı da biz ge­rek­li ted­bir­le­ri alı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
“Ra­ma­zan Bay­ra­mı’ndan sonra pi­ya­sa­nın açıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz”
Ra­ma­zan do­la­yı­sıy­la altın pi­ya­sa­sın­da genel bir dur­gun­luk ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Ku­yum­cu­lar Odası Baş­ka­nı Fik­ret Çak­mak­çı, “Gün­lük ya­tı­rım amaç­lı sa­tış­la­rı­mız olu­yor. Düğün mev­si­mi ol­ma­dı­ğı için Ra­ma­zan Bay­ra­mı’ndan sonra pi­ya­sa­nın açıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Pi­ya­sa­mız­da sahte altın sa­tış­la­rı yap­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız olu­yor. Onlar da bazen ya­nı­la­rak almış olu­yor. Bize ge­ti­rip so­ru­yor­lar, bu al­tın­lar sahte midir diye. Ge­nel­de müş­te­ri ma­ğa­za­la­rın­da sa­tıl­dı­ğı için biz ku­yum­cu­la­rı zor du­rum­da bı­ra­kı­yor. Va­tan­daş kendi bil­di­ği gü­ve­ni­lir es­naf­tan alış­ve­riş yap­ma­sı lazım. Bay­ram dö­nü­şü dü­ğün­le­rin art­ma­sıy­la altın pi­ya­sa­sı­nın açıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Geçen dö­nem­de Co­vi­d­19’un et­ki­si oldu. Bu yıl daha iyi bir pi­ya­sa bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.