El Bileği Üzerinden Ve Avuç İçi Anjiyografi İşlemi İle Tıkalı Damar Açıldı

El Bileği Üzerinden Ve  Avuç İçi Anjiyografi İşlemi  İle Tıkalı Damar Açıldı

Fethi Sekin Şehir Has­ta­ne­sin­de üst düzey tek­nik ve de­ne­yim ge­rek­ti­ren gi­ri­şim­sel iş­lem­ler ya­pı­la­bi­li­yor.

Fethi Sekin Şehir Has­ta­ne­si­ne ili­miz ve bölge il­le­rin­den kalp krizi ta­nı­sıy­la kabul edi­len has­ta­la­rın Ra­di­al (el bi­le­ği) ve Dis­tal ulnar (Avuç içi) an­ji­yog­ra­fi ile tı­ka­lı da­mar­la­rı stent ta­kı­la­rak açıl­dı.

Ope­ras­yo­nu uy­gu­la­yan Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Op. Dr. Çetin MİRZA­OĞ­LU, “El bi­le­ği ve avuç içi an­ji­yo iş­le­mi, her­han­gi bir ya­ra­lan­ma ya da kaza son­ra­sın­da ko­lun­da trav­ma olu­şan ki­şi­ler ile di­ya­li­ze giren has­ta­lar dı­şın­da her­ke­se uy­gu­la­na­bi­lir. Ra­di­al ( el bi­le­ği ) veya Dis­tal ulnar (avuç içi) an­ji­yog­ra­fi­nin kasık da­ma­rın­dan uy­gu­la­nan an­ji­yog­ra­fi­ye oran­la temel üs­tün­lü­ğü; ope­ras­yon ris­ki­nin azal­tıl­ma­sı ve hasta kon­fo­ru­dur. Bu has­ta­lar tu­va­let ih­ti­yaç­la­rı­nı ken­di­le­ri gi­de­re­bi­lir ve kasık an­ji­yo­sun­da ol­du­ğu gibi 6 saat ya­ta­ğa bağlı kal­mak zo­run­da de­ğil­ler.” şek­lin­de ko­nuş­tu.