Fırat İle Munzur Arasında Böl­ge­sel İş­bir­lik­le­ri ile İl­gi­li Pro­to­kol

Fırat İle Munzur Arasında Böl­ge­sel İş­bir­lik­le­ri ile İl­gi­li Pro­to­kol

Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Fah­ret­tin Gök­taş, Mun­zur Üni­ver­si­te­si’ni zi­ya­ret ede­rek böl­ge­sel iş­bir­lik­le­ri ile il­gi­li pro­to­kol im­za­la­dı.

Pro­to­ko­lü, Mun­zur Üni­ver­si­te­si adına Rek­tör Prof. Dr. Ubey­de İpek im­za­lar­ken, Fırat Üni­ver­si­te­si adına Rek­tör Prof. Dr. Fah­ret­tin Gök­taş im­za­la­dı. Fırat Üni­ver­si­te­si ve Mun­zur Üni­ver­si­te­si ara­sın­da; St­ra­te­jik Ham­mad­de­ler ve İleri Tek­no­lo­ji Uy­gu­la­ma­la­rı başta olmak üzere, ortak bi­lim­sel ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­me­si­ni kap­sa­yan pro­to­kol ile eği­tim-öğ­re­tim, Ar-Ge, kar­şı­lık­lı aka­de­mik ve fi­zi­ki alt­ya­pı­la­rın kul­lan­dı­rıl­ma­sı, or­tak­la­şa plan­la­na­rak uy­gu­la­nan ya da, iki üni­ver­si­te­nin bir­lik­te ka­tı­la­ca­ğı aka­de­mik et­kin­lik­ler, öğ­re­tim ele­man­la­rı/öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ve bi­lim­sel amaç­lı or­ga­ni­zas­yon­lar­da­ki de­ne­yim­le­rin pay­la­şıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta…

Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Fah­ret­tin Gök­taş, böl­ge­sel kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sın­da üni­ver­si­te­le­re büyük iş düş­tü­ğü­nü, ya­pı­lan iş­bir­lik­le­ri ile daha et­ki­li ve sonuç odak­lı çık­tı­lar elde ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Araş­tır­ma üni­ver­si­te­si ol­ma­la­rın­dan do­la­yı, böl­ge­de­ki bütün üni­ver­si­te­ler­le iş­bir­li­ği ya­pa­rak etki ve ürün odak­lı ortak Ar-Ge pro­je­le­ri yap­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Rek­tör Gök­taş, özel­lik­le yurt­dı­şı kay­nak­lı pro­je­le­rin sa­yı­sı­nın art­tı­rıl­ma­sı için, böl­ge­de­ki üni­ver­si­te­le­rin yakın ça­lış­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni, bu ko­nu­da araş­tır­ma üni­ver­si­te­si olan Fırat Üni­ver­si­te­si’nin, kal­kın­ma­ya katkı sağ­la­ya­cak her türlü ça­lış­ma­nın par­ça­sı ol­ma­la­rın­dan büyük mut­lu­luk du­ya­cak­la­rı­nı ifade etti. Rek­tör Prof. Dr. Gök­taş son ola­rak im­za­la­nan pro­to­ko­lün ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.

Mun­zur Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ubey­de İpek ise; St­ra­te­jik Ham­mad­de­ler ve İleri Tek­no­lo­ji Uy­gu­la­ma­la­rı ala­nın­da Mun­zur Üni­ver­si­te­si’nin, YÖK ta­ra­fın­dan Böl­ge­sel Kal­kın­ma Odak­lı İhti­sas­laş­ma Üni­ver­si­te­si ola­rak onay­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, özel­lik­le bu alan­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı art­tı­ra­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Ku­rum­lar arası iş­bir­li­ği ile ortak li­san­süs­tü tez­le­rin yü­rü­tül­me­si­nin, ortak pro­je­le­rin yü­rü­tül­me­si­nin ay­rı­ca pro­je­ler­den çıkan fikri ürün­le­ri, ti­ca­ri­leş­tir­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Prof. Dr. İpek, kısa sü­re­de bu iş­bir­li­ği ne­ti­ce­sin­de çok sa­yı­da dış kay­nak­lı Ar-Ge pro­je­si yap­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­ler­ken, pro­to­ko­lün ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du.