Elazığ’da 2 Höyük Sit Alanı İlan Edildi

Elazığ’da 2 Höyük Sit Alanı İlan Edildi

Elazığ’da Şeyhhacı köyü’nde bulunan İncirlik höyüğü ve Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü’nde bulunan KalecikTepe Höyüğü sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, Merkeze bağlı Şeyhacı Köyü sınırları içerisinde bulunan İncirlik Höyüğü ile Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü Mollahüseyin Mevkii’nde bulunan Kavacık Tepe “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

“İNCİRLİK HÖYÜĞÜ SİT ALANI İLAN EDİLDİ”

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, Merkeze bağlı Şeyhacı Köyü sınırları içerisinde bulunan incirlik höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

Gazetede yayınlanan karara göre, “Elazığ ili, Merkez ilçesi. Şeyhhacı (Y.Bağlar) köyü sınırları dahilinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Devlet Su İşleri’ne ait, sulu tarla vasıflı, tapunun, 449, 451 ve 1349 nolu parsellerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan alanın tespit edildiğine ilişkin, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.11.2021 gün ve 1944085 sayılı yazısı ve eki müze uzman raporu alana ilişkin kadastral krokinin istendiği, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2021 gün ve 1917416 sayılı yazısına istinaden iletilen. Elazığ Kadastro Müdürlüğü’nün 18.11.2021 gün ve 3126325 sayılı yazısı. İlgili kurum görüşlerinin istendiği, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2021 tarih ve 1917906 1391 sayılı yazısına istinaden iletilen; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2021 gün ve 2021369669 sayılı, Devlet Su İşleri (DSI) 9. Bölge Müdürlüğü’nün 03.12.2021 gün ve 1811803 sayılı, iller Bankası Anonim Şirketi Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nün 17.12.2021 gün ve 45970 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2021 tarih ve 1049998 kayıt sayılı uzman raporu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda: Elazığ ili, Merkez ilçesi. Şeyhhacı (Y.Bağlar) köyü, Devlet Su İşleri’ne ait, sulu tarla vasıflı, tapunun. 449, 451 ve 1349 no.lu parsellerin bir kısmında tespit edilen ve “İncirlik Höyüğü” olarak tanımlanan alanın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. Maddesi kapsamında sınırları ekli koordinatlı haritada belirlenen şekli ile 1.(birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, İncirlik Höyüğü: 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesinde belirtilen hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; 13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili Tapu: Müdürlüğünce, bir bölümü sit sınırları içerisinde kalan 449, 451 ve 1349 no.lu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Bir bölümü 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine: İncirlik Höyüğünün sit sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz. tevhit, imar uygulaması dahil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine, karar verildi” denildi.

 “KALECİKTEPE HÖYÜĞÜ SİT ALANI İLAN EDİLDİ”

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü’nde bulunan Kalecik Tepe Höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

Gazetede yayınlanan kararda, “Elazığ ili Sivrice ilçesi, Günbalı köyü Mollahüseyin Mevkii’nde bulunan. Maliye Hazinesi adına kayıtlı, ham toprak vasıf tapunun 367 parselin bir kısmında yer alan. I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Kaleciktepe Höyüğünün tescil fişinin ve kadastral haritasının güncellenmesine ilişkin: Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2004 gün ve 3337 sayılı tescil kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.12.2021 gün ve 1991506 sayılı yazısı ile istenen kadastronun iletildiği. Elazığ Kadastro Müdürlüğü’nün 15.12.2021 gün ve 3415175 sayılı yazısı, alana ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2021 gün ve 1992407-1546 sayılı yazısı. Kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi. Elazığ Bölge Müdürlüğü’nün 10.12.2021 gün ve 44960 sayılı, Elazığ Il Özel İdaresi, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 27.12.2021 gün ve 14218 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2021 gün ve 2021409300 sayılı kurum görüş yazıları ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlara ilişkin, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescile esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2021 tarih 1088587 kayıt sayılı raporu, Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda: Elazığ ili. Sivrice ilçesi. Günbalı köyü. Mollahüseyin Mevkii’nde bulunan. Maliye Hazinesi adına kayıt, ham toprak vasıflı, tapunun 367 parselinde bulunan, 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Kaleciktepe Höyüğünün güncellenen tescil fişinin ve sit sınırlarının belirtildiği ekli koordinatlı kadastral krokinin uygun olduğuna, Kaleciktepe Höyüğü: 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun Arkeolojik Sitler. Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesinde belirtilen hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esas alanı ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine: 13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, bir kısmı sit sınırları içerisinde kalan 367 no.lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Bir bölümü 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır.” şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi. belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine; “Kaleciktepe Höyüğü” sit sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dahil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine, karar verildi” denildi.