ETSO Meclis Başkanı Yaşar Yetkililere Seslendi

ETSO Meclis Başkanı Yaşar Yetkililere Seslendi

Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Yaşar, Maden İlçesi’nde bu­lu­nan ve ol­duk­ça de­ğer­li olan maden ya­tak­la­rıy­la il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Maden il­çe­sin­de bu­lu­nan ma­den­ler­le il­gi­li Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nda top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Ela­zığ Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Yaşar Maden’de bu­lu­nan maden re­zerv­le­ri ile il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­na­rak yet­ki­li­le­re ses­len­di.

YAŞAR: BU FIR­SA­TI İYİ DE­ĞER­LENDİRMEMİZ LAZIM

Baş­kan Ahmet Yaşar, “Şeh­ri­miz­de önem­li bir dönüm nok­ta­sın­da­yız. Sivil in­si­ti­ya­tı­fı­miz dik­kat çek­me­miz ge­re­ken yer­le­re ula­şır. Ön­ce­lik­li sayın cum­hur­baş­ka­nı­mız bu ko­nu­da po­zi­tif ay­rım­cı­lık is­ti­yo­ruz. Bu te­sis­ler bu şe­hir­de ya­pıl­maz ise bu ma­den­ler başka şehre gi­der­se de­dik­le­ri gibi sa­de­ce bir­kaç gü­ven­lik ve bir­kaç maden iş­çi­si dı­şın­da şeh­ri­mi­ze hiç­bir kat­kı­sı ol­ma­ya­cak. Bu ne­den­le bu te­sis­le­ri mu­hak­kak bu­ra­da yap­tır­mak ve Ela­zığ­lı iş dün­ya­sın­da bu işin içine sok­ma­lı­yız. Biz Ela­zığ iş dün­ya­sı­nı bu işin içine so­ka­maz­sak dep­rem­de ve pan­de­mi­de kay­bet­ti­ği­miz büyük eko­no­mik de­ğer­le­ri­mi­zi eko­no­mik ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız kan kay­bı­nı bun­dan sonra te­la­fi etmek zor bu şeh­ri­miz için bir nimet bir fır­sat bunu iyi de­ğer­len­dir­me­miz lazım” dedi.