Ek Protokol İçin İlk Adım

Ek Protokol İçin İlk Adım

Hiz­met İş Sen­di­ka­sı Ku­ru­cu ve Onur­sal Genel Baş­ka­nı AK Parti 22. 23. 24. Dönem Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Tan­rı­ver­di, Hiz­met İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Celal Yıl­dız, Hiz­met İş Sen­di­ka­sı Ela­zığ İl Baş­ka­nı Kazım Cavlı ve Hiz­met İş Sen­di­ka­sı 2. Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bah­çe­ci, Ela­zığ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı’nı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

Ela­zığ’ın ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler­le fark­lı bir gö­rü­nü­me ka­vu­şup böl­ge­sin­de örnek bir şehir ol­du­ğu­nu ifade eden Hiz­met İş Sen­di­ka­sı Ku­ru­cu ve Onur­sal Genel Baş­ka­nı AK Parti 22. 23. 24. Dönem Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Tan­rı­ver­di, kısa sü­re­de bu hiz­met­le­ri, ha­ya­ta ge­çi­ren Baş­kan Şe­ri­fo­ğul­la­rı’na te­şek­kür etti.

Hiz­met İş he­ye­ti­nin ken­di­le­ri­ni zi­ya­ret­le­rin­den mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­ti­ren Ela­zığ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı ise he­ye­te, Har­put ka­le­si tab­lo­su he­di­ye etti.

Hiz­met İş Sen­di­ka­sı yet­ki­li­le­ri ile söz­leş­me sü­re­le­ri dol­ma­dı­ğı halde son eko­no­mik şart­lar­dan do­la­yı ma­aş­la­rı ol­duk­ça düşük dü­zey­de kalan per­so­nel­ler için “ek pro­to­kol” ko­nu­sun­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan Baş­kan Şe­ri­fo­ğul­la­rı, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak önü­müz­de­ki hafta bir ça­lış­ma ya­pıl­ma hu­su­sun­da il­gi­li bü­rok­rat­la­ra di­rek­tif verdi.

Hiz­met İş Sen­di­ka­sı yet­ki­li­le­ri de “ek pro­to­kol” ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı veren Baş­kan Şahin Şe­ri­fo­ğul­la­rı’nın ko­nu­nun üze­rin­de has­sa­si­yet­le du­ra­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı ifade et­ti­ler.