Baş­kan Işık­ver, MHP’nin 53. Ku­ru­luş Yıl Dö­nü­mü­nü Kut­la­dı

Baş­kan Işık­ver, MHP’nin 53. Ku­ru­luş Yıl Dö­nü­mü­nü Kut­la­dı

Tam 53 yıl önce, 1969’da Al­pars­lan Tür­keş Li­der­li­ğin­de Türk si­ya­si ha­ya­tı­na giren MHP’nin ku­ru­luş yıl dö­nü­müy­le il­gi­li, MHP İl Baş­ka­nı Semih Işık­ver kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

MHP’nin ku­ru­luş yıl dö­nü­müy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan MHP Ela­zığ İl Baş­ka­nı Semih Işık­ver; “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket; na­mu­su­muz­dur, onu­ru­muz­dur, şe­re­fi­miz­dir, gu­ru­ru­muz­dur, yu­va­mız­dır, da­va­mız­dır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin, Türk mil­le­ti­nin var­lı­ğı, hu­zu­ru, bir­li­ği, be­ka­sı için en ağır sos­yal ve si­ya­si be­de­li öde­yen da­va­mız, vatan ve dava uğ­ru­na nice şe­hit­ler ver­miş­tir. Fe­da­kâr­lık­lar­la, acı­lar­la ve şe­ha­det­ler­le yarım asra gu­rur­la gel­dik. Ül­ke­mi­zi bay­rak, Türk­lü­ğü yı­kıl­maz kale bil­dik. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, 53 yıl­lık ta­ri­hi bo­yun­ca si­ya­si çiz­gi­sin­den çık­ma­yan bir par­ti­nin men­su­bu ol­ma­nın onuru ve gu­ru­ru­nu ya­şı­yor, başta Baş­buğ Al­pars­lan Tür­keş olmak üzere, ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş bütün dava ar­ka­daş­la­rı­mı­zı rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz.”dedi.