ELAZIĞ BARO SEÇİMİ İPTAL OLDU

ELAZIĞ BARO SEÇİMİ İPTAL OLDU

Yayınlanan genelge ile 4 Ekim’de yapılaması planlana Elazığ Baro seçimi İptal edildi.

Elazığ Barosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 89780865-153-16230 Sayılı , Koranavirüs Ek tedbirler konulu genelgesi yayınlanmış olup söz konusu genelgede;

” Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek. Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak” denilmiştir.

Buna mukabil İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu 02/10/2020 tarihinde toplanarak 109 Nolu  aldığı karar ile 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar Elazığ  İlimizde; Oda ve meslek kuruluşlarının, barolar, ziraat odaları, tabip odaları, mimarlık/mühendislik odalarının merkez ve şubeleri veya temsilcilikleri, tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin, bu kuruluşların Genel Kurullarının ertelenmesine karar verilmiştir.”  İfadesine yer verilmiştir. Ancak ;

Ülkemizin ciddi anlamda pandemi ile mücadele ettiğini bilmekteyiz. Pandemideki son rakam artışlarının da özellikle bu normalleşme sürecinde, düğün ve toplantıların serbest bırakılmasından kaynaklandığını da bilmekteyiz. Ne yazık ki siyasi partiler bu süreçte kongrelerini yapmakta olup, siyasi partiler için  pandemi kuralları işletilmemektedir. Siyasi Partilerin Genel Kurulları ve İl ilçe Kongreleri yapılırken, meslek kuruluşu olan Baro Seçimlerinin ertelenmesini kabul etmek mümkün değildir.

Elazığ Baro Başkanı olarak, 03.10.2020 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulumuz ve 04.10.2020 tarihinde yapılacak olan Baro Başkanlığı ve Organlarının seçimine, bir günden az bir süre kalmasından hemen önce ertelenmesini son derece sürpriz ve üzücü bulmaktayım. Oysaki Elazığ Barosu olarak,  seçim için tüm  tedbirlerimiz alınmış ve pandemi şartlarına uygun ve hazır bir hale getirilmiştir. Yüksek seçim kurulunun 02.10.2020 tarih ve 37540380-050.01.04-E25679 sayılı seçimlerin ertelenmesi konulu kararını hukuken kabul etmek mümkün değildir. Zira siyasi partilerin kongrelerinin yapılmasında sakınca bulunmadığına karar veren YSK’nın, aynı kararında baro seçimlerinin yapılamayacağına karar vermesi, Anayasa ve Avukatlık Kanununa aykırıdır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun’nun Olağan Toplantı Başlıklı 82. Maddesinde

“Genel kurul   (EKLENMİŞ İBARE RGT: 15.07.2020 RG NO: 31186 KANUN NO: 7249/16) son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.”

Elazığ  Barosu Başkanlığının 17/08/2020 tarihli 26/19 Esas sayılı ilanı Avukatlık Kanununa uygun biçimde olağan genel kurulu duyurulmuştur.

Açıklanan yasal düzenlemeler karşısında Avukatlık Kanununun 82. Maddesi ile Baroların olağan genel kurullarının ne zaman ve ne şekilde toplanacağı kanun ile düzenlenmiştir. Buna mukabil İç İşleri Bakanlığının tavsiye niteliğinde çıkardığı genelge dayanak yapılarak, Elazığ Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kanuni düzenlemenin ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde ve normlar hiyerarşisine aykırı biçimde, hukuki öngörülebilirliği de ortadan kaldırır nitelikteki kararın davaya konu olacağı kesindir.

Öte yandan İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 89780865-153-16230 Sayılı Korana virüs Ek tedbirler konulu genelgesinde “Baroların Genel Kurulları” ifadesi yer almamasına rağmen, Elazığ Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında Barolar ifadesine yer verilmiş olması da bu düzenlemenin hukuka aykırı ve öngörülebilir bir işlem olmadığını ortaya koymaktadır.

Yine, İç İşleri Bakanlığının genelgesinde “düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir” denilmiş olmasına rağmen baro genel kurulları kanunla belirlenmiş kurumlar olduğundan bu kavram etkinlik kavramı içine alınamaz.

Yapılacak baro seçimleri neticesinde Aralık ayında yapılacak olan barolar birliği seçimlerinin yapılması da mümkün olmayacaktır.

İlgili kararın içeriğinde siyasi partilerce yapılacak seçimlerin yer almamış olması, toplu ulaşımın hala devam etmesi karşısında verilen kararın kamu yararını amaçlamadığı açıktır.

Baromuz 17/08/2020 tarihli 26/19 Esas sayılı ilanı Avukatlık Kanununa uygun biçimde olağan genel kurulu duyurusu ile seçim için gerekli tüm yasal işlemleri başlatmıştır. 02/10/2020 tarihli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararına karşı 05/10/2020 tarihinde Baro Yönetim Kurulu acilen toplanacak olup konuyla alakalı İdare Mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma Talepli dava açacağımız Saygılarımız ile kamuoyuna duyurulur.